Kodeks Pracy 2017-06-30

Nie uczą nas tego w szkołach - a szkoda. Świadomość swoich praw i obowiązków jako pracownika jest niezwykle potrzebna - daje pewność działań, wyjaśnia wątpliwości, pozwala w świadomy sposób regulować z pracodawcą zasady pracy. Dodatkowo wszelkie nieprawidłowości wynikające z pracy zarobkowej można wyjaśnić w oparciu o Kodeks Pracy. Nie jest on łańcuchem na pracodawcę lub pracownika. Jest regulacją prawną umożliwiającą wzajemny stosunek pracy, określający prawa i obowiązki obydwu stron. Mając na uwadze sentencję: „Ignorantia iuris nocet” (nieznajomość prawa szkodzi) warto zapoznać się z tym, co ci wolno, a czego nie oraz co ci się należy gdy jesteś pracownikiem.

Ciekawostki z kodeksu pracy, o których warto wiedzieć:

 • jeśli wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony ze strony pracodawcy następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy lub też przyczyn niedotyczących pracowników, okres wypowiedzenia z pracy można skrócić do miesiąca, ale pracownik i tak dostaje odszkodowanie w wysokości utraconej dwumiesięcznej pensji, (którą zarobiłby, gdyby wypowiedzenie biegło standardowym trybem);
 • praca dziecka poniżej 16 roku życia może być związana jedynie z działalnością kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową;
 • od 2010 r. możliwe jest korzystanie z urlopu ojcowskiego. Od 2012 roku, ojcom przysługują 2 tygodnie urlopu, który mogą wykorzystać zanim dziecko ukończy dwa lata. Urlop można wykorzystać jednorazowo lub w dwóch częściach po tydzień każda. Nie ma przeciwwskazań, by ojciec wykorzystał go wtedy, kiedy matka dziecka jest na urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym;
 • Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom napojów w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika temperatury powyżej 25°C
 • telepracownikowi pracodawca musi umożliwić korzystanie z biura, pomieszczeń socjalnych i prowadzonej działalności socjalnej na takich samych zasadach, jak pracownikom zatrudnionym stacjonarnie;
 • prawo do 100% wynagrodzenia w czasie niezdolności do pracy mają nie tylko kobiety w ciąży, ale również osoby, które uległy wypadkowi w drodze do i z pracy oraz osoby zamierzające zostać dawcami narządów, tkanek, komórek za czas uczestniczenia w badaniach;
 • za pracę w godzinach nadliczbowych, kierownicy komórek organizacyjnych firmy dostaną wynagrodzenie tylko wtedy, gdy nie otrzymali wolnego za nadgodziny, a praca była wykonywana w niedzielę lub święto. Jeśli nadgodziny były realizowane w tygodniu pracy, kierownicy nie mają prawa do uzyskania za nie dodatkowego wynagrodzenia;
 • obecnie, osoba młodociana, to taka, która ukończyła 16 lat, ale nie przekroczyła 18 lat. Od  1 września 2018 roku, według Kodeksu Pracy, osoba młodociana będzie młodsza - między 15 a 18 rokiem życia;
 • osobom zwolnionym przez pracodawcę przysługują dodatkowe dni na szukanie pracy - 2 przy wypowiedzeniu trwającym do 1 miesiąca i 3 przy trzymiesięcznym wypowiedzeniu umowy. Dni te są pełnopłatne, ale udzielane na wniosek pracownika. Nie wykorzystane - przepadają;


Ponadto, z innych ustaw i aktów prawnych tworzących prawo pracy wynika, że:

 • Na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniach stałej pracy powinno przypadać co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi (nie zajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.).
 • W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania) nie niższą niż 14°C (287 K), chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°C (291 K).

 

Przeczytaj także:

Skomentuj