Molestowanie w pracy

2019-02-15

Molestowanie w pracy

 

Molestowanie w pracy jest jednym z najcięższych naruszeń służbowych relacji, skutkujących nie tylko konsekwencjami w zakresie prawa pracy, ale także dramatycznym obniżeniem jakości życia osoby molestowanej. Skutki molestowania seksualnego odczuwają nie tylko ofiary, lecz także ich rodziny, co sprawia, że patologie tego rodzaju mają charakter inkluzywny (włączający). Mimo wielu niejasności prawnych należy twardo, konsekwentnie i stanowczo zwalczać najmniejsze nawet przejawy zachowań nacechowanych przemocą - tak słowną, jak i fizyczną. Warto poznać rodzaje molestowania, bowiem prawo pracy niestety nie jest w tym obszarze skonstruowane zbyt przejrzyście. Mobbing, dyskryminacja i molestowanie są pojęciami oddzielnymi, lecz często trudno w sposób klarowny ustalić przebieg granicy między nimi.

 

Molestowanie – Kodeks pracy


Termin „molestowanie” Kodeks pracy opisuje jako zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności, poniżenie lub upokorzenie pracownika. Aby doszło do molestowania seksualnego w pracy, konieczne jest łączne zaistnienie powyższych oraz „nieakceptowanego zachowania o charakterze seksualnym lub odnoszącego się do płci pracownika”. W konsekwencji pracownik zaczyna odczuwać wrogie i uwłaczające nastawienie kolegów i koleżanek, co bezpośrednio przekłada się nie tylko na spadek jego wydajności. W wielu przypadkach może także prowadzić do rozwoju chorób na podłożu psychicznym – depresji czy zaburzeń lękowych. Trzeba być świadomym, iż na molestowanie w miejscu pracy składają się zarówno elementy fizyczne, werbalne (molestowanie słowne), jak i niewerbalne (gesty, spojrzenia).

 

Mobbing a molestowanie


Czy szef mnie molestuje? To pytanie często zadają sobie pracownicy nie tylko korporacji, ale i małych firm. Mobbing i molestowanie w pracy mogą występować w każdym przedsiębiorstwie, bez względu na jego wielkość, liczbę zatrudnionych czy kraj prowadzonej działalności. W pierwszej kolejności należy zdać sobie sprawę, że mobbing a molestowanie to dwa różne, choć powiązane ze sobą zjawiska. Molestowanie seksualne, tak jak mobbing seksualny, musi odwoływać się do płci pracownika, a wykorzystywanie seksualne w pracy może być interpretowane nawet jako dopuszczenie się gwałtu i samo w sobie traktowane jako najcięższe z przewinień. Zjawisko mobbingu charakteryzuje się innymi aspektami. Wystarczy, że współpracownik – bez względu na płeć – czuje się uporczywie i długotrwale prześladowany, nękany lub zastraszany (o używaniu wobec niego przemocy nie wspominając).  

Niezależnie od zawirowań definicyjnych mobbing i molestowanie w pracy są praktykami nagannymi, a za brak przeciwdziałania pracodawcy grożą surowe konsekwencje.

Przeczytaj także:

Skomentuj