Wybrana kategoria

Ochotnicze Hufce Pracy – co to? Zadania

2020-02-13

Praca nieletnich w trudnej sytuacji materialnej i życiowej niekiedy jest dla nich jedyną szansą na lepszą przyszłość. Ochotnicze Hufce Pracy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz Centrum Kształcenia i Wychowania to instytucje, od których młodzi ludzie mogą uzyskać wsparcie.


Ochotnicze Hufce Pracy – definicja

 

Ochotnicze Hufce Pracy to jedna z instytucji rynku pracy. Dokładną definicję OHP zawiera Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w art. 6.3.: „Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, oraz bezrobotnych do 25 roku życia”.

To państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jeśli chodzi o strukturę organizacyjną, OHP działa w całej Polsce. Komendzie Głównej OHP podlega 16 Komend Wojewódzkich OHP oraz sieć wyspecjalizowanych jednostek: 49 Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży, oraz 7 Centrów Kształcenia i Wychowania.


Ochotnicze Hufce Pracy – czym się zajmują?


Najczęściej z OHP kojarzone jest pośrednictwo pracy dla nieletnich czy oferty pracy dla młodzieży. Ochotnicze Hufce pełnią jednak także wiele innych funkcji, mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji młodych ludzi w wieku 15- 25 lat w trudnej sytuacji materialnej (pełen zakres działań tej jednostki znaleźć można w rozdziale 5. cytowanej wyżej ustawy).

Do głównych zadań Ochotniczych Hufców Pracy należą:
- aktywizacja społeczna, zawodowa i ekonomiczna młodzieży, która ma problemy z nauką (związane z ubóstwem czy niewydolnym wychowawczo środowiskiem) poprzez wspomaganie systemu oświaty – w ramach OHP uczniowie kształcą się w 64 zawodach, mają też szansę wziąć udział w wymianach międzynarodowych, odbyć praktyki i staże za granicą,
- umożliwienie podwyższania kwalifikacji czy przekwalifikowania się młodych ludzi,
- przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży (ogłoszenia pracy dla niepełnoletnich, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, warsztaty, szkolenia itp.),
- organizowanie zatrudnienia u pracodawcy (refundacja z Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych przygotowujących się do zawodu),
- działania wychowawcze i pedagogiczne, w tym profilaktyka zdrowotna i uzależnień, edukacja społeczna.

Przeczytaj także: