Wybrana kategoria

NIP na paragonie – od kiedy?

2019-12-05

Do końca 2019 r. sprzedawca na życzenie kupującego wystawia mu fakturę VAT do paragonu. 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie przepisy, które tę czynność nieco skomplikują. Czego dokładnie dotyczą zmiany?


NIP na paragonie od 2020


Zmiany wprowadzono, aby uszczelnić system podatkowy i przeciwdziałać wystawianiu tzw. pustych faktur. Do art. 106b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 1520) dodane zostały 3 punkty:
5. W przypadku sprzedaży zewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon
potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.
6. W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 5, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.
7. Przepisów ust. 5 i 6 nie stosuje się do podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0).

W praktyce oznacza to, że fakturę VAT sprzedawca może wystawić jedynie w przypadkach, gdy znajdzie się NIP na paragonie. Zasada ta dotyczy jednak sytuacji, w których nabywcą jest firma. Osoba fizyczna może zażądać wystawienia faktury VAT do paragonu jak dotychczas, bez dodatkowych formalności.


Jak wpisać NIP na paragonie?

 

NIP na paragonie od stycznia 2020 r. będzie obowiązkowy, ale nie wszystkie kasy fiskalne mają funkcję wpisania numeru nabywcy. Nie oznacza to jednak konieczności wymiany urządzeń na nowe. Jeśli w sklepie nie będzie dostosowanej do zmian w prawie kasy, sprzedawca powinien od razu wystawić przedsiębiorcy fakturę, z pominięciem paragonu.


Paragon bez NIP a faktura – sankcje

 

Za niestosowanie się do nowych przepisów grożą i sprzedawcy, i nabywcy sankcje prawne. Sprzedawca, który mimo braku numeru NIP na paragonie wystawi przedsiębiorcy fakturę, musi się liczyć z karą w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze. Finansowe konsekwencję zaksięgowania faktury wystawionej pomimo faktu, że nie było nr NIP do paragonu, poniesie także nabywca – przedsiębiorca. I w tym przypadku dodatkowe zobowiązanie podatkowe będzie wynosić 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze. W myśl ustawy o VAT osoba fizyczna za te same czyny poniesie odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe, bez kary pieniężnej.

Przeczytaj także: