Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy i wynagrodzenia

2019-01-22

Podjęcie nowej pracy to poważna zmiana w życiu każdego człowieka. Towarzyszy jej zazwyczaj wiele emocji, przede wszystkim entuzjazm związany z możliwością zawodowego rozwoju. Zanim jednak po raz pierwszy przystąpimy do naszych nowych służbowych obowiązków, warto zapoznać się z formalnymi aspektami pracy.

 

Jeszcze przed podpisaniem umowy powinniśmy razem z przełożonym ustalić zasady przyszłej współpracy. Pracodawca przekaże nam do uzupełnienia tak zwaną dokumentację pracowniczą. Obejmuje ona między innymi kwestionariusz osobowy, umowę o pracę, zlecenie przekazywania wynagrodzenia na rachunek bankowy, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem wynagradzania oraz oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy.

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy

 

Regulamin pracy to dokument prawny, odnoszący się do organizacji pracy w danej firmie. Obejmuje sposoby wykonywania pracy oraz doprecyzowuje prawa i obowiązki pracownika w danym zakładzie. Regulamin nie może obejmować ustaleń mniej korzystnych dla pracownika niż te, które są zawarte w Kodeksie pracy. Mimo że jest dokumentem przystosowanym do warunków danej firmy, jego ogólna tematyka została dokładnie określona w artykule 104. Kodeksu pracy i obejmuje między innymi zagadnienia związane z organizacją pracy, warunkami przebywania na terenie zakładu pracy, wyposażenie pracowników w narzędzia, kwestie wynagrodzenia czy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności.

 

Treść regulaminu będzie się różnić, zależnie od branży w jakiej działa przedsiębiorstwo oraz od charakteru pracy. Inny regulamin będzie obowiązywał pracownika biurowego w korporacji, a inny technologa żywności czy operatora wózków widłowych. Niezależnie od charakteru stanowiska, które planujemy objąć, przed podpisaniem oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z treścią regulaminu warto dokładnie przeanalizować jego zasady i omówić ewentualne niejasności z przyszłym przełożonym.


Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami zakładowymi ma dość uniwersalny charakter, mimo różnic w treści regulaminu. W każdym poprawnie skonstruowanym oświadczeniu powinny znaleźć się imię i nazwisko pracownika, nazwa zakładu pracy, a także data i miejsce podpisania dokumentu. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem pracy może obejmować dodatkowo potwierdzenie zapoznania się z zakresem informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa lub tajemnicą służbową, a także zapoznania się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Na oświadczeniu składają podpisy pracownik i pracodawca bądź osoba upoważniona w jego imieniu. Pisemne potwierdzenie zapoznania się przez pracownika z treścią regulaminu pracy jest dla obu stron gwarancją znajomości zasad postępowania na danym stanowisku w konkretnej firmie.


Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem wynagradzania

 

System wynagradzania na danym stanowisku, podobnie jak zasady pracy objęte regulaminem, również powinien być dla przyszłego pracownika jasny i czytelny. Najważniejsze punkty regulaminu wynagrodzeń dotyczą wysokości stawek podstawowych obowiązujących pracowników w danej firmie, wynagrodzeń za godziny nadliczbowe czy nocne dyżury, fakultatywnych składników wynagrodzenia, na przykład dodatków za staż pracy lub za pracę w trudnych warunkach. Regulamin precyzuje także system przyznawania premii i dodatków do pensji, określa zasady ich wypłacania oraz wysokość. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem wynagradzania  również ma uniwersalną formę. Zawiera podstawowe dane pracownika i pracodawcy oraz potwierdza znajomość regulaminu.

 

Znając zasady pracy i wynagrodzeń, z pewnością łatwiej będzie nam odnaleźć się w nowym miejscu pracy, a jasne reguły współpracy pozwolą w przyszłości uniknąć nieporozumień i pozwolą w pełni korzystać z praw i przywilejów pracownika danej firmy.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj