Palenie w pracy - zasady, przepisy, zakaz

2019-01-16

Palenie w pracy - zasady

 

Kodeks pracy reguluje to, jaka przerwa przysługuje nam podczas dnia pracy. Jeśli dobowo pracujemy więcej niż 6 godzin, to mamy prawo do 15 minut przerwy, która się wlicza w czas pracy. Dodatkowo pracodawca może zarządzić tzw. przerwę lunchową (do 60 minut), która jednak nie wlicza się do czasu pracy. Jeszcze jedna regulacja mówi o przerwach - jeśli pracujemy przy monitorze, mamy prawo do 5 minut przerwy, co godzinę (przy czym nie można tych przerw sumować w jedną).

 

Nie ma żadnego przepisu, który daje prawo do dodatkowej przerwy na palenie w pracy. Natomiast to od pracownika zależy, na co wykorzysta tę przerwę. Może więc przeznaczyć ją na posiłek, spacer, ale może to też być przerwa na papierosa.

 

Palarnia w zakładzie pracy

 

Pracodawca ma prawo do zorganizowania palarni w zakładzie pracy. Jednak nie musi tego robić. Dawniej wyglądało to inaczej. Palarnia znajdowała się w spisie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej dot. BHP) i musiała być zorganizowana przez pracodawcę. Teraz to jedynie wola pracodawcy decyduje, czy takie pomieszczenie w zakładzie pracy się znajdzie.

 

Palenie w pracy - przepisy

 

Jak już wcześniej wspomniano, nie ma przepisu regulującego dodatkową przerwę na papierosa w pracy. Ponadto w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tzw. ustawa antynikotynowa) jest mowa o zakazie palenia w pomieszczeniach zakładów pracy. Dotyczy to zarówno zwykłych papierosów, jak i coraz bardziej popularnych papierosów elektronicznych.
Jeśli pracodawca wprowadzi odpowiednią informację w regulaminie firmy, wtedy zakaz palenia w pracy może obejmować nie tylko pomieszczenia, ale też cały teren zakładu pracy.

 

Zakaz palenia w pracy

 

Właściciel obiektu (lub osoba nim zarządzająca), jeśli wprowadzi zakaz palenia na terenie zakładu pracy, musi zastosować odpowiednie oznaczenia informujące o tym zakazie. Znaki graficzne i słowne powinny znaleźć się w widocznych miejscach.

 

Jeśli pracownik łamie obowiązujące zakazy palenia w zakładzie pracy, pracodawca może go odpowiednio zdyscyplinować. Może wykorzystać karę upomnienia lub nagany. Zastosować może również karę pieniężną. Jej kwota nie może przekraczać wysokości jednodniowego wynagrodzenia. Wpływ z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków BHP. (Są to kary regulowane w art. 108. Kodeksu Pracy o nieprzestrzeganiu ustalonych zasad przez pracownika).

 

Dodatkowo kara pieniężna może zostać zastosowana w postaci mandatu o wysokości 500 zł, kiedy pracodawca zgłosi odpowiednim służbom (straż gminna, policja), że łamane są ustalenia wynikające z ustawy antynikotynowej. Taka grzywna jest wynikiem złamania zasad objętych ustawą antynikotynową, więc nie może jej nałożyć sam pracodawca.

 

 

Przeczytaj także:

Skomentuj