Pomoc dla bezrobotnych. Co robią urzędy pracy? 2016-06-03

Urzędy pracy posiadają szereg narzędzi, które służą pomocy bezrobotnym. Środki finansowe oraz wsparcie doradcze i merytoryczne mają przyśpieszyć ich aktywizację zawodową, a w rezultacie znalezienie pracy lub podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek.

 

Pomoc przybiera różne formy tak, aby były dostosowane do zróżnicowanych potrzeb, sytuacji i indywidualnych predyspozycji poszukujących pracy.

 

Pomoc finansowa

 

Bezrobotnym oferowana jest różnorodna pomoc finansowa, która może znacznie ułatwić początek kariery lub ponowny „start” na rynku pracy. Jedną z najpopularniejszych form są bony: stażowe, zatrudnieniowe, na zasiedlenie i szkoleniowe.

 

Od początku funkcjonowania, czyli od maja 2014 roku, w całej Polsce skorzystało z nich ponad 45 tys. młodych ludzi poniżej 30 roku życia. Największą popularnością cieszą się bony stażowe, których przyznano ponad 20 tys. oraz na zasiedlenie – 10,5 tys.

 

Wśród finansowych form wsparcia funkcjonują także m.in.

  • dodatek aktywizacyjny dla osoby podejmującej zatrudnienie z własnej inicjatywy w wysokości 50% zasiłku dla bezrobotnych.
  • środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej – 4-6 krotność średniego wynagrodzenia.
  • refundacja kosztów opieki na dzieckiem do lat 6 oraz niepełnosprawnym – w oparciu o faktycznie poniesione koszty, jednak nie więcej niż 50% zasiłku. Przyznawana jest przez 6 miesięcy lub na okres odbywanego stażu.
  • zwrot kosztów przejazdu lub zakwaterowania – skierowana do osób dojeżdżających do pracy, a w drugim przypadku takich, które podjęły ją w miejscu oddalonym o co najmniej 3 godziny podróży od dotychczasowego miejsca zamieszkania. Można je uzyskiwać przez 12 miesięcy.
  • stypendia na podjętą naukę w szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych lub na studiach zaocznych w wysokości to 100% zasiłku dla bezrobotnych oraz na studiach podyplomowych w wysokości 20% zasiłku.

Pomoc merytoryczna

 

Urzędy oferują nie tylko pieniądze, ale także pomoc logistyczną, które pomoże bezrobotnym odnaleźć się w zmiennych realiach rynku pracy. Mogą oni podnosić swoje umiejętności, co może przełożyć się na poprawę sytuacji zawodowej.

 

1. Pośrednictwo pracy

 

Podstawową formą działalności urzędów pracy w całym kraju jest pomoc w poszukiwaniu pracy w kraju i za granicą. Bezrobotny może zapoznać się w urzędzie oraz na stronach internetowych z aktualnymi ofertami zatrudnienia. Dostępne są także informacje na temat giełd i targów pracy.

 

Osoby spełniające określone w przepisach warunki mogą być też kierowane na staże. Oferty są zgłaszane do urzędów przez firmy i instytucje, a także bezrobotni mogą sami o nie wnioskować. Trwają od 3 do 6 miesięcy, a stażyście przysługuje stypendium w wysokości 890 zł brutto.

 

2. Poradnictwo zawodowe

 

Zainteresowani mogą skorzystać ze wsparcia profesjonalnego doradcy zawodowego. Specjalista pomoże ocenić kwalifikacje kandydata, jego predyspozycje oraz odpowiednio dopasować dla niego ścieżkę kariery. Możliwe jest także przekwalifikowanie się pod względem zawodowym. W tym celu, doradca poleci odpowiednie szkolenia czy kierunki kształcenia. W ten sposób pomaga podnosić umiejętności i dopasować do obecnych potrzeb rynku pracy.

 

3. Podnoszenie kwalifikacji

 

Aby bezrobotni mieli większe szanse na zdobycie satysfakcjonującej pracy, w wielu przypadkach potrzebne jest podniesienie posiadanych kompetencji. Temu służą organizowane przez urzędy pracy szkolenia. Prowadzone są one przez wyspecjalizowane instytucje, które spełniają formalne wymogi niezbędne do pomocy bezrobotnym. Obejmują szeroki zakres tematów m.in. prawo, finanse, marketing czy prace biurowe. Mogą przyjąć formę zajęć  grupowych, jak i indywidualnych.

 

Uzyskanie takiej formy pomocy wymaga spełnienia odpowiednich warunków i wypełnienia niezbędnych dokumentów. Wszelkie informacje, wzory druków oraz informacje kontaktowe są dostępne na stronach urzędów w całej Polsce.

 

Bezrobotni korzystają z pomocy urzędów

 

Urzędy na bieżąco realizują swoje zadania, a bezrobotni mogą korzystać z dostępnego wsparcia. Z danych urzędu pracy w Warszawie wynika, że Indywidualny Plan Działania, czyli specjalny program mający doprowadzić do podjęcia przez bezrobotnego zatrudnienia lub podjęcia własnej działalności gospodarczej, był na koniec kwietnia br. realizowany w stosunku do 2574 osób.

 

Wśród nich, na stażach było 532 osób, z czego 157 odbywało go w ramach bonu stażowego. Kolejne 192 osoby znalazły zatrudnienie przy robotach interwencyjnych, 127 przy pracach społecznie użytecznych, a 40 wykonywało roboty publiczne. Pomocy udzielono także 68 osobom powyżej 50 lat, które uzyskały dofinansowanie do zatrudnienia.

 

Urzędnicy w Warszawie pomagają również w podnoszeniu kwalifikacji. 62 bezrobotnych otrzymało możliwość udziału w szkoleniach zawodowych, które pomogą im zdobyć dodatkowe umiejętności i zwiększyć szansę na pracę.

 

 

Przeczytaj także:

Skomentuj