Wybrana kategoria

Przedsiębiorca - definicja, status, rodzaje

2019-07-17

Przedsiębiorca - definicja


W polskim prawie możemy spotkać się z wieloma definicjami przedsiębiorcy. Najczęściej określany jest jako podmiot prawny, prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową we własnym imieniu. Ta krótka definicja, mająca za swoją podstawę Kodeks cywilny (art. 43.), nie wyczerpuje jednak wszystkich aspektów bycia przedsiębiorcą.

Na przykład ustawa z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców rozszerza nieco pojęcie przedsiębiorcy:

„Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą”. I dalej: „Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej”.


Status przedsiębiorcy


Kto może prowadzić działalność gospodarczą? Każda osoba fizyczna, charakteryzująca się pełną zdolnością do czynności prawnych. Jeśli prowadzi działalność we własnym imieniu, a także w sposób zorganizowany i ciągły, choćby była to działalność jednoosobowa, wówczas zyskuje status przedsiębiorcy. Osoba taka musi uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Warto przy tym zauważyć, że prócz spełnienia powyższych kryteriów, by można było mówić o przedsiębiorcy, przychód wynikający z jego działalności zarobkowej w każdym miesiącu musi przekraczać 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia - chyba że jest to działalność wykonywana w ramach spółki cywilnej.

Ponadto przedsiębiorcami się są osoby wykonujące działalność rolniczą (uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, ogrodnictwo, warzywnictwo, leśnictwo, rybactwo wewnątrzlądowe, wynajmowanie przez rolników pokoi i sprzedaż posiłków domowych).

 

Rodzaje przedsiębiorców


W myśl ustawy z 2018 r. wyróżnia się trzy rodzaje przedsiębiorców. Są to:
    • mikroprzedsiębiorcy - w co najmniej jednym roku w ciągu 2 ostatnich lat zatrudniali mniej niż 9 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty), a ich roczny obrót netto z działalności firmy nie przekraczał równowartości 2 mln euro w przeliczeniu na złote,
    • mali przedsiębiorcy - w co najmniej jednym roku w ciągu 2 ostatnich lat zatrudniali 10-49 pracowników, a ich roczny obrót netto z działalności firmy nie przekraczał równowartości 10 mln euro w przeliczeniu na złote,
    • średni przedsiębiorcy - w co najmniej jednym roku w ciągu 2 ostatnich lat zatrudniali 50-249 pracowników, a ich roczny obrót netto z działalności firmy nie przekraczał równowartości 50 mln euro w przeliczeniu na złote bądź sumy aktywów z ich bilansu rocznego, dotyczącego jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości 43 milionów euro w przeliczeniu na złote.

Analogicznie zatem, by uzyskać status dużego przedsiębiorcy, należy prowadzić w ciągu dwóch ostatnich lat firmę zatrudniającą minimum 250 osób, a roczny obrót netto z działalności firmy i aktywów musi przekroczyć limity ustalone dla średniego przedsiębiorcy.

Przeczytaj także:

Skomentuj