Ryczałt ewidencjonowany - definicja, limit, zasady, jak prowadzić, ustawa

2019-08-16

Ryczałt ewidencjonowany to uproszczona forma rozliczenia podatku od osób fizycznych. Polega na opodatkowaniu przychodów odpowiednią stawką, której wysokość uzależniona jest od rodzaju wykonywanej działalności. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wydaje się korzystnym rozwiązaniem, które jest jednak zarezerwowane dla wybranych. Kto może wybrać ryczałt ewidencjonowany, czym jest podatek ryczałtowy i co warto o nim wiedzieć?

 

Ryczałt ewidencjonowany - definicja

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest preferencyjną formą opodatkowania działalności gospodarczej. Z definicji, ryczałt ewidencjonowany mogą wybrać jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki jawne partnerskie i cywilne. W przypadku rozliczenia ryczałtowego, podstawą opodatkowania jest przychód osiągnięty przez przedsiębiorcę, bez uwzględniania kosztów. Przedsiębiorcy stosujący podatek ryczałtowy są zobowiązani do prowadzenia ksiąg ewidencyjnych, które będą dokumentowały uzyskane przychody.


Ryczałt ewidencjonowany - limit

 

Tak jak zostało wspomniane wcześniej, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie przysługuje każdemu przedsiębiorcy. Aby podatnik mógł zastosować zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych, musi spełnić warunki limitów osiąganych właśnie przychodów. Limit ryczałtu ewidencjonowanego wyrażony jest w euro i przeliczany na walutę polską według średniego kursu euro, ogłaszanego przez NBP na pierwszy roboczy dzień października roku poprzedzającego dany rok podatkowy.

 

W 2019 roku podatek w formie ryczałtu od przychodów mogą wybrać podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym uzyskali:

 

• przychody z działalności wykonywanej samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 250 tysięcy euro,
• przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, gdzie łączne przychody wspólników nie przekroczyły 250 tysięcy euro,


• w przypadku podatników uprawnionych do kwartalnego rozliczenia podatku limit wynosi 25 tysięcy euro.

W dwóch pierwszych przypadkach zastosowanie ryczałtowej formy opodatkowania jest możliwe, gdy ogólny przychód osiągnięty w 2018 roku nie przekroczył limitu 1 069 875 złotych. W ostatnim – 106 987,50 złotych.


Ryczałt ewidencjonowany – zasady

 

Rozliczenie ryczałtowe jest korzystnym rozwiązaniem przede wszystkim dla przedsiębiorców z małymi kosztami prowadzenia działalności. Taka forma rozliczenia jest najbardziej opłacalna w przypadku biznesu, w którym przedsiębiorca nie ponosi dużych kosztów uzyskania przychodu. Ryczałt ewidencjonowany mogą także wybrać ci przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyli wspomnianego wyżej limitu.

 

Ryczałtowe formy opodatkowania mogą stosować także spółki cywilne, jednak w tym przypadku kwota brana pod uwagę będzie sumą przychodów uzyskanych przez wszystkich wspólników łącznie. Zasady ryczałtu ewidencjonowanego mówią także o stawkach procentowych, którymi ryczałtowiec może być objęty w zależności od prowadzonej działalności.

 

Ryczałt ewidencjonowany – jak rozliczyć?

 

Stawki ryczałtu w 2019 roku wynoszą 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 17%, 20%. Dla przykładu - w przypadku wolnych zawodów, przedsiębiorca będzie płacił 20%. podatku, ale już w przypadku handlu stawka ta wynosi zaledwie 3%. A jak rozliczać ryczałt ewidencjonowany? W tym celu, od sumy przychodów należy odjąć kwotę składek na ubezpieczenia społeczne i dopiero od tej kwoty obliczyć właściwą stawkę podatku.

 

Kwestią, która często budzi wiele wątpliwości jest zagadnienie: „ryczałt ewidencjonowany a VAT”. Warto wiedzieć, że oba te podatki nie wykluczają się wzajemnie, a ryczałtowiec równie dobrze może być aktywnym płatnikiem VAT. Co więcej – ten ostatni może być także zwolniony z prowadzenia ewidencji przychodów pod warunkiem spełnienia określonych wymogów. Jednym z nich jest sporządzanie zestawienia do 20. dnia każdego miesiąca, w którym wykaże się przychody na podstawie danych zawartych w ewidencji, według poszczególnych stawek ryczałtu.

 

Ryczałt ewidencjonowany – jak prowadzić?

 

Jedną z naczelnych zalet prowadzenia działalności na ryczałcie jest uproszczona księgowość. W świetle prawa, ryczałtowcy nie są zobowiązani do prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów. W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego, dokumentacja obejmuje między innymi Ewidencję Przychodów. Ewidencja ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych musi być prowadzona oddzielnie dla każdego roku, z podziałem na miesiące. Dokonuje się jej na podstawie rachunków, faktur czy paragonów, nie później niż do 20. dnia następnego miesiąca. Oprócz tego, właściciel firmy ryczałtowej musi prowadzić ewidencję wyposażenia, wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych oraz kartę przychodów pracowników.

 

Ryczałt ewidencjonowany – ustawa

 

Wszelkie kwestie związane z ryczałtem od przychodów reguluje Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. To w tym dokumencie znajdziemy wszelkie informacje dotyczące tego kto i w jaki sposób może stosować podatek ryczałtowy, na jakich zasadach się rozliczać, czy chociażby jakie stawki stosować. W ustawie o ryczałcie ewidencjonowanym znajdziemy także informację o osobach wykluczonych z grona uprawnionych do jego stosowania. Będą to między innymi działalności gospodarcze z zakresu prowadzenia aptek, lombardów, czy chociażby handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj