Wybrana kategoria

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

2020-01-14

Własna działalność gospodarcza wymaga znajomości prawa, przestrzegania terminów i wywiązywania się z obowiązków np. podatkowych czy wobec ZUS-u. Nie zawsze interpretacja przepisów jest jednak łatwa. Instytucję Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców powołano, by chronić interesy najmniejszych firm. Kto powołuje rzecznika i jakie są jego zadania?


Zadania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców


Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej pełnią bardzo ważne funkcje – społeczne, polityczne i ekonomiczne. Założenie działalności gospodarczej, choć jest proste, to jednocześnie poważna decyzja i odpowiedzialność. Przedsiębiorca, w przeciwieństwie np. do osoby pracującej na etacie, odpowiada za ewentualne szkody całym swoim majątkiem. Każdy, nawet najlepszy biznes to szansa, ale też ryzyko. Konstytucja biznesu stanowi zbiór ustaw, które w założeniu mają ułatwić prowadzenie firm w Polsce i wspierać przedsiębiorczość. Rząd zreformował i uprościł przepisy, a także utworzył jednoosobowy organ mający stać na straży praw mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Rzecznika MiŚP powołano na mocy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 648). Zgodnie z art. 1. rzecznik: „stoi na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej, pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców”.

Do jego zadań (zgodnie z art. 8 ustawy) należą m.in.:
    • opiniowanie projektów aktów prawnych i zasad podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej w Polsce,
    • pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcą a organami administracji publicznej (rzecznik może działać z urzędu, bądź w odpowiedzi na wniosek przedsiębiorcy. Może interweniować w sprawach spornych pomiędzy przedsiębiorcą a urzędami, samorządem lokalnym lub instytucją państwową),  
    • współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, których celem jest ochrona praw mikro- małych i średnich przedsiębiorców,
    • działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie wykonywania działalności gospodarczej (głównie dotycząca przedsiębiorczości i prawa gospodarczego).
      

Kto powołuje Rzecznika MiŚP?

 

Odpowiedź na to pytanie także znajdziemy w przytaczanej już ustawie: Art. 3. 1. „Rzecznika powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki”.

Kandydat na to stanowisko musi spełnić szereg warunków, przede wszystkim mieć polskie obywatelstwo, wyższe wykształcenie i dużą wiedzę z zakresu prawa oraz przedsiębiorczości, korzystać z pełni praw publicznych. Nie może być to osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe ani ktoś, kto pełnił służbę lub pracował w organach bezpieczeństwa państwa (np. Resorcie Bezpieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, Akademii Spraw Wewnętrznych, Wojskowej Służbie Wewnętrznej).

Kadencja trwa 6 lat i nie ma możliwości, by ta sama osoba pełniła ją przez dłuższy okres. Wygasa w przypadku śmierci lub odwołania rzecznika. Od 22.06.2018 r. to stanowisko pełni Adam Abramowicz, a jego zastępcą został Jacek Cieplak. Biuro rzecznika małych i średnich przedsiębiorców mieści się na ul. Wilczej 46 w Warszawie.

Przeczytaj także: