Wybrana kategoria

Sektor przedsiębiorstw: ile wyniosło przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w listopadzie 2020 roku?

2021-01-11

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport dotyczący przeciętnych płac i poziomu zatrudnienia w końcówce 2020 r. Jak pandemia koronawirusa wpłynęła na rynek pracy w Polsce?

 

Sektor przedsiębiorstw w listopadzie 2020 roku

 

Na początek warto przypomnieć, jak GUS definiuje przeciętne zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie.

 

– przeciętne wynagrodzenie


Jak podaje urząd, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto to stosunek sumy wynagrodzeń osobowych brutto, honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników za prace wynikające z umowy o pracę, wypłat z tytułu udziału zysku lub w nadwyżce bilansowej w spółdzielniach oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników jednostek sfery budżetowej do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym okresie; po wyeliminowaniu osób wykonujących pracę nakładczą oraz zatrudnionych za granicą (źródło: GUS, Pojęcia stosowane w statystyce publicznej).

 

Warto zauważyć, że w raporcie dotyczącym przeciętnego wynagrodzenia GUS nie ujmuje mikroprzedsiębiorstw, (czyli jednostek o stanie zatrudnienia 0-9 osób), które stanowią większość wszystkich podmiotów w Polsce.

 

W raporcie pt. Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2020 r. podano, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w tym miesiącu wyniosło 5484,07 zł. Było zatem wyższe o 4,9% w stosunku do sytuacji sprzed roku.

 

Co więcej, wzrost zaobserwowano również w porównaniu do października 2020 r. – o 0,5%. Twórcy raportu tłumaczą podwyżkę przeciętnych płac wypłatami np. premii, nagród kwartalnych i innych czy odpraw emerytalnych. Zwiększenie się przeciętnego wynagrodzenia dotyczy niemal wszystkich sekcji PKD. Najmniejsze zanotowano w zakwaterowaniu i gastronomii (o 0,4%), a największe w administrowaniu i działalności wspierającej (o 8,1%). Spadek z kolei dotyczył sekcji rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (o 2,4%).

 

Należy pamiętać, że przeciętne wynagrodzenie brutto dość mocno różni się w poszczególnych rejonach. Analiza przeciętnego wynagrodzenia w województwach w Polsce w 2019 roku czy poprzednich latach pozwala dokonać oceny rozwoju gospodarczego w różnych częściach kraju.

 

– przeciętne zatrudnienie

 

Przeciętne zatrudnienie to wg definicji GUS: średnia wielkość zatrudnienia obliczona dla badanego okresu (np. miesiąca, kwartału, roku) na podstawie ewidencyjnego stanu zatrudnienia. Przeciętne zatrudnienie w badanym okresie uwzględnia pracowników pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty.

 

GUS informuje, że w badanym miesiącu przeciętne zatrudnienie było niższe o 1,2% w stosunku do listopada 2019 r. Ponadto w listopadzie 2020 r. przeciętne zatrudnienie było na podobnym poziomie co w październiku 2020 r.

 

Eksperci rynku pracy wskazują, że spadek zatrudnienia obserwowalny w 2020 r. jest związany z sytuacją epidemiczną. W raporcie GUS zauważono, że o ile przeciętne miesięczne zatrudnienie spadało z miesiąca na miesiąc w okresie od marca do maja 2020 r., to w kolejnych miesiącach zanotowano niewielki wzrost – o około 0,5 tys. etatów.

 

Stan przeciętnego zatrudnienia w listopadzie 2020 r. wyniósł 6318,9 tys.

 

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w latach 2017-2020

 

Główny Urząd Statystyczny cyklicznie publikuje obwieszczenie dotyczące przeciętnego wynagrodzenia brutto w Polsce w skali roku.

  • 2017 r. – 4852,29 zł,
  • 2018 r. – 4852,29 zł,
  • 2019 r. – 5169,06 zł.

 

Przeczytaj także: