Sektor przedsiębiorstw – przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w lipcu 2021 roku

 
Sektor przedsiębiorstw –  przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w lipcu 2021 roku

Główny Urząd Statystyczny co miesiąc publikuje raport na temat przeciętnego zatrudnienia oraz przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Jak wyglądają te kwestie w lipcu 2021 r.? Czy polska gospodarka zdołała odbić się po pandemii, zatrudnienie w firmach rośnie, a zarobki są coraz wyższe?

 

Sektor przedsiębiorstw w lipcu 2021 roku

 

Na początku przypomnijmy, że prowadzone przez GUS statystyki na temat przeciętnego wynagrodzenia i zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw dotyczą wyłącznie podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób i które reprezentują określone sekcje PKD 2007. Co więcej, dane nie obejmują osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych.

 

  • przeciętne zatrudnienie

 

Przeciętne zatrudnienie jest to: średnia wielkość zatrudnienia obliczona dla badanego okresu (np. miesiąca, kwartału, roku) na podstawie ewidencyjnego stanu zatrudnienia. Przeciętne zatrudnienie w badanym okresie uwzględnia pracowników pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty, po wyłączeniu osób zatrudnionych za granicą (definicja GUS).

 

W lipcu 2021 r. wskaźnik ten osiągnął poziom 6361,7, podobny do odnotowanego w czerwcu 2021 r. Wzrost był minimalny – o ok. 2,4 tys. etatów.

 

  • przeciętne wynagrodzenie

 

Przeciętne wynagrodzenie to: stosunek sumy wynagrodzeń osobowych brutto, honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników za prace wynikające z umowy o pracę, wypłat z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej w spółdzielniach oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników jednostek sfery budżetowej do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym okresie; po wyeliminowaniu osób wykonujących pracę nakładczą oraz zatrudnionych za granicą (definicja GUS).

 

Przeciętne wynagrodzenie brutto w lipcu 2021 r. wyniosło ogółem 5851,87 zł i w porównaniu z czerwcem 2021 r. było wyższe o 0,9%. Ten wzrost wynikał głównie z dalszych wypłat premii kwartalnych i jubileuszowych, odpraw emerytalnych.

 

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw lipiec 2020 vs 2021 – przyczyny

 

Analizując sektor przedsiębiorstw w styczniu 2021 roku i w kolejnych miesiącach 2021 r., zauważyć można, że zmiany zarówno w poziomie zatrudnienia, jak i wynagrodzenia są nieznaczne.

 

Przeciętne zatrudnienie w ciągu roku (w porównaniu do danych GUS z lipca 2020 r.) wzrosło o 1,8%. Natomiast przeciętne wynagrodzenie o 8,7%. To znacznie więcej niż wzrost w ciągu roku od lipca 2019 do lipca 2020 – o 3,8%. Załamanie gospodarki w 2020 r. było wynikiem sytuacji epidemicznej i związanymi z nią ograniczeniami w działalności w wielu branżach. Obecnie widać, że wskaźniki powoli się podnoszą, co pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość.

 

Notujemy zatem większe zatrudnienie i wzrost płac, ale do oceny, czy sytuacja ekonomiczna Polaków się poprawia, należy wziąć pod uwagę jeszcze jeden wskaźnik – inflację. Jak czytamy w Szybkim szacunku wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2021 r.: Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w lipcu 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 5,0% (wskaźnik cen 105,0), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,4% (wskaźnik cen 100,4). Co więcej, wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w skali roku był najwyższy od dziesięciu lat.

 

Więcej artykułów "Rynek pracy"

Polecane oferty