Składka emerytalna – wysokość. Jak sprawdzić składki? 2018-10-13

 

Składka emerytalna to obowiązkowa składka wchodząca w skład ubezpieczeń społecznych, odprowadzana do ZUS. Ile wynosi składka emerytalna w Polsce i jak można dowiedzieć się, czy i ile składek zostało za nas odprowadzonych? 

 

Ubezpieczenie emerytalne i rentowe – co daje? 

Obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalno – rentowym objęte są:

 

  • Osoby pracujące na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, 
  • Przedsiębiorcy (poza osobami korzystającymi z tzw. ulgi na start),
  • Osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
  • Osoby zarejestrowane jako bezrobotne przez czas pobierania zasiłku, 
  • Osoby sprawujące opiekę osobistą nad ciężko chorymi,
  • Osoby pobierające stypendium, 
  • Osoby będące na urlopie wychowawczym lub macierzyńskim, 

 

Składka emerytalna daje prawo do uzyskania świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i pozwala na pobieranie emerytury po zakończeniu zatrudnienia. 

 

Składka rentowa pozwala uzyskać świadczenia w razie niezdolności do pracy ubezpieczonego. 

 

Obie składki opłacane do ZUS, a podstawa składek ZUS to wynagrodzenie pracownika bądź wysokość minimalnego lub przeciętnego wynagrodzenia za pracę. 

 

Składka emerytalna wysokość 

 

Naliczanie składek ZUS ma charakter procentowy. Składki oblicza się mnożąc odpowiedni współczynnik przez podstawę wymiaru składki. Stawka emerytalna w Polsce wynosi 19,52% podstawy wymiaru składki i jest dzielona równo między płatnika a pracodawcę: 

  • 9,76% składka emerytalna płatnika, 
  • 9,76% składka emerytalna pracodawcy. 

 

Podstawą wymiaru składek dla osób zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę - zlecenie jest przychód płatnika. Maksymalna składka emerytalna jest ograniczona roczną podstawą wymiaru składek i każdego roku jest inna (wynosi trzydziestokrotność wysokości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia). Od przychodu osoby, która przekroczyła tę kwotę, nie odprowadza się składek na ubezpieczenia emerytalno – rentowe. Warto zaznaczyć, że w przypadku umów – zleceń, należy odprowadzić składkę emerytalną do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od kolejnych umów – zleceń.

 

Nieco inaczej wygląda kwestia osób posiadających działalność gospodarczą. W ich przypadku, przez pierwsze dwa lata (tzw. Mały ZUS) podstawą wymiaru składki emerytalnej jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30% wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku. Najniższa składka emerytalna dla przedsiębiorców może zatem wynosić (w 2019 roku, 2250 zł brutto minimalnego wynagrodzenia za pracę) 131,76 zł. 

 

Dla przedsiębiorców nie posiadających ulg ZUS podstawą wymiaru składki emerytalnej jest 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w danym roku. 

 

Składka na ubezpieczenie rentowe wynosi 6% podstawy wymiaru. 

 

Jak sprawdzić składki emerytalne w ZUS

 

Ile wynosi moja składka emerytalna? Ile otrzymam emerytury? Jak mogę sprawdzić, czy firma zgłosiła mnie do ubezpieczenia? Te pytania zadaje sobie wielu ubezpieczonych. W jaki sposób można sprawdzić stan konta emerytalnego w ZUS? 

 

Składka emerytalna – coroczna informacja od ZUS 

 

Każdego roku, ZUS wysyła ubezpieczonym listownie informacje o stanie składek. W dokumencie tym, uwzględnione są odprowadzane składki, które zostały zaewidencjonowane przez ZUS. Warto porównać otrzymaną informację z własną wiedzą na temat tego, jakie składki i skąd powinny zostać za nas odprowadzone w danym miesiącu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, trzeba to zgłosić płatnikowi składek, bądź w oddziale ZUS. 

 

PUE ZUS

Platforma Usług Elektronicznych ZUS, pozwala uzyskać dostęp do usług świadczonych przez ZUS i pozwala również na wgląd do naszych danych gromadzonych w ZUS. Mając dostęp do ZUS PUE, można sprawdzić np. czy firma zgłosiła pracownika do ubezpieczenia. 

 

Czy można samemu opłacać składki emerytalne?

 

Ubezpieczenie emerytalne w Polsce umożliwia samodzielne opłacanie składek emerytalnych przez te osoby, które nie posiadają tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno – rentowych. W praktyce dotyczy to osób pracujących na podstawie umowy o dzieło lub nie wykonujących żadnej innej działalności w oparciu o umowę o prace, zlecenie czy działalność gospodarczą. 

 

Wniosek o dobrowolne ubezpieczenie emerytalne i rentowe może złożyć każda osoba mieszkająca w Polsce, a także osoba niemieszkająca w Polsce, która była wcześniej objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi. 

 

Dobrowolne składki emerytalne odprowadza się do ZUS, w którym wcześniej należy złożyć wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalno – rentowym. Stawka emerytalna odprowadzana jest od zadeklarowanej kwoty, ale podstawa emerytalna nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku. 

 

To, ile wynosi składka emerytalna opłacana dobrowolnie, zależy zatem od osoby, która chce się objąć ubezpieczeniem. W 2018 roku nie może to być jednak mniej niż około 570 zł miesięcznie. 

Przeczytaj także:

Skomentuj