Sytuacja na rynku pracy w województwie mazowieckim w marcu 2022 roku

 
Sytuacja na rynku pracy w województwie mazowieckim w marcu 2022 roku

Mazowiecki rynek pracy cechuje wysokie zróżnicowanie, o czym świadczą choćby skrajne wartości, jakie przyjmuje stopa bezrobocia w poszczególnych powiatach, od rekordowo niskich w Warszawie (1,8% w marcu b.r.) do wyjątkowo wysokich w powiecie szydłowieckim (22,1%). Aktualną sytuację na rynku zatrudnienia w województwie mazowieckim podsumowuje Urząd Statystyczny w Warszawie.

 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie mazowieckim

 

Zgodnie z definicją GUS, przeciętne zatrudnienie to:

 

Średnia wielkość zatrudnienia obliczona dla badanego okresu (np. miesiąca, kwartału, roku) na podstawie ewidencyjnego stanu zatrudnienia. Przeciętne zatrudnienie w badanym okresie uwzględnia pracowników pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty.

 

W województwie mazowieckim w końcu marca 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 1572,5 tys. etatów. To wzrost o 2,5% w skali roku i o 0,04% w porównaniu z poprzednim miesiącem.

 

Zobacz także aktualne oferty pracy w Warszawie.

 

Stopa bezrobocia rejestrowanego

 

Stopa bezrobocia rejestrowanego jest jednym z podstawowych wskaźników wykorzystywanych w analizie rynku pracy i stanu gospodarki. Zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego to:

 

udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo, tj. bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.

 

Jak wspomniano na wstępie, woj. mazowieckie cechuje wysokie zróżnicowanie pod względem poziomu bezrobocia. W końcu marca w województwie mazowieckim stopa bezrobocia była na poziomie 4,6%, a więc poniżej poziomu krajowego (5,4%).

 

Jak czytamy w raporcie:

 

Do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia (...) należały szydłowiecki (22,1% wobec 23,9% w marcu ub. roku), makowski (15,5% wobec 15,5%), radomski (15,4% wobec 17,5%), a o najniższej – m.st. Warszawa (1,8% wobec 2,0%), warszawski zachodni (1,9% wobec 2,4%) oraz grójecki (2,3% wobec 2,9%).

 

Bezrobotni zarejestrowani na 1 ofertę pracy w województwie mazowieckim

 

Pod koniec analizowanego miesiąca liczba osób bezrobotnych na Mazowszu wyniosła 130,4 tys. (mniej o 19,6 tys. niż przed rokiem). Do urzędów pracy wpłynęło w marcu około 18,8 tys. ofert pracy. Na jedną propozycję zatrudnienia przypadało 14 bezrobotnych.

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto to, jak podaje GUS:

 

stosunek sumy wynagrodzeń osobowych brutto, honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników za prace wynikające z umowy o pracę [(...) i innych wypłat – przyp. red.] do przeciętnej liczby zatrudnionych w danym okresie; po wyeliminowaniu osób wykonujących pracę nakładczą oraz zatrudnionych za granicą.

 

W statystyce brane są pod uwagę jednostki z sektora przedsiębiorstw zatrudniające co najmniej 10 osób.

 

W marcu przeciętna płaca brutto w Mazowieckiem wyniosła 7947,19 zł, była zatem powyżej przeciętnego wynagrodzenia w kraju – 6665,64 zł.

 

Najwyższe przeciętne płace odnotowano w następujących sekcjach PKD:

 

  • informacja i komunikacja – 12357,88 zł,
  • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 12272,43 zł,
  • wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – 11224,28 zł.

 

Z kolei najniższe przeciętne wynagrodzenia otrzymywali pracownicy sekcji PKD:

 

  • administrowanie i działalność wspierająca – 5543,99 zł,
  • zakwaterowanie i gastronomia – 5674,79 zł,
  • transport i gospodarka magazynowa – 6038,83 zł.

 

Źródła: Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w marcu 2022 r., UP w Warszawie, GUS

Więcej artykułów "Rynek pracy"

Polecane oferty