Wybrana kategoria

Urlop wychowawczy a niepełny etat

2019-12-03

Urlop wychowawczy: zasady

 

Urlop wychowawczy przysługuje rodzicom dzieci do szóstego roku życia, którzy chcą czasowo zrezygnować z pracy zawodowej na rzecz opieki nad maluchem. Urlop ten jest bezpłatny i może trwać maksymalnie 36 miesięcy, z czego 35 miesięcy „trafia” do jednego z rodziców, a dla drugiego pozostaje jeden miesiąc. Urlop nie musi być wykorzystany „ciągiem” - jest możliwość, aby podzielić go na okresy, nie może być ich jednak więcej niż pięć.

 

Podczas przebywania na urlopie wychowawczym pracownik jest objęty szczególną ochroną państwa: nie może zostać zwolniony, a po powrocie pracodawca ma obowiązek zapewnienia mu takiego samego (lub podobnego, ale nie mniej płatnego) stanowiska pracy, jak to zajmowane przed rozpoczęciem urlopu.

 

Podstawa do wychowawczego

 

Podstawą prawną urlopu wychowawczego są zapisy w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków. Dokumenty te opisują szczegółowo zasady udzielania urlopu wychowawczego.

 

Warunkiem formalnym przejścia na urlop wychowawczy jest złożenie pisemnego wniosku do pracodawcy najpóźniej na 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu. Pracodawca nie ma możliwości, aby taki wniosek odrzucić – jest zobowiązany do jego uwzględnienia. Podstawa do wychowawczego obejmuje także konieczność faktycznego sprawowania opieki nad dzieckiem do lat sześciu. W przypadku, gdyby pracodawca dowiedział się, że osoba przebywająca na urlopie wychowawczym trwale zaprzestała opieki nad dzieckiem, ma prawo wezwać ją do stawienia się do pracy.

 

Urlop wychowawczy a praca na niepełny etat

 

Jeśli w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym pracownik będzie chciał podjąć pracę na część etatu (i nie będzie to kolidowało z opieką nad dzieckiem), ma taką możliwość. Powinien wtedy zgłosić się do pracodawcy z wnioskiem o obniżenie wymiaru czasu pracy (nie bardziej jednak, niż do połowy etatu). Pracując w niepełnym wymiarze godzin, osoba przebywająca na urlopie wychowawczym nadal korzysta z ochrony uniemożliwiającej pracodawcy zwolnienie jej i ma gwarancję powrotu do pracy w pełnym wymiarze godzin po jego zakończeniu.


Jest to korzystne rozwiązanie, wybierane przez wiele osób, gdyż pozwala łączyć opiekę nad dzieckiem z pracą zawodową i umożliwia dodatkowy zarobek.

Przeczytaj także:

Skomentuj