Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

Jak otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

2019-11-15

Straciłeś pracę i nie wiesz, co dalej? Sprawdź, jaką pomoc możesz uzyskać, rejestrując się w urzędzie pracy i ile należy przepracować, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych.


Jak otrzymać zasiłek dla bezrobotnych


Przede wszystkim, by otrzymać świadczenie, trzeba zgłosić się do urzędu pracy i uzyskać status osoby bezrobotnej. Można to zrobić zarówno w placówce PUP, jak i za pośrednictwem internetu. Jednak nie każda zarejestrowana osoba automatycznie otrzyma zasiłek dla bezrobotnych.

Warunki, jakie trzeba spełnić i kwota zasiłku, są zróżnicowane w zależności od sytuacji zawodowej danej osoby. W tym artykule odpowiemy na pytanie, jak uzyskać zasiłek dla bezrobotnych, jeśli pracowało się na etacie.

 

Zasady przyznawania zasiłku dla bezrobotnych

 

Bezrobotny otrzyma zasiłek, jeżeli spełni dwa warunki:

    • nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych,
    • w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania łącznie przez okres co najmniej 365 dni był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

Do tego okresu nie są wliczane urlopy bezpłatne trwające łącznie więcej niż 30 dni (art. 71.1. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).


Kiedy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych

 

Zasiłek jest przyznawany na 180 albo 365 dni. Prawo do pobierania tego świadczenia przez 365 dni otrzymują:

    • bezrobotni mieszkający w powiatach, gdzie stopa bezrobocia jest wyższa niż 150% przeciętnej stopy bezrobocia w Polsce,
    • osoby powyżej 50. roku życia mające jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku,
    • osoby mające na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, gdy małżonek bezrobotnego jest także zarejestrowany w urzędzie pracy i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego,
    • rodzice samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

Prawo do świadczenia nabywa się od dnia rejestracji w urzędzie pracy. Okres wypłaty może jednak zostać skrócony. Np. osobie, która w ciągu 6 miesięcy poprzedzających rejestrację rozwiązała stosunek pracy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron zasiłek zacznie przysługiwać po 90 dniach od rejestracji w urzędzie, a bezrobotny, który został zwolniony bez wypowiedzenia ze swojej winy, prawo do świadczenia nabędzie po 180 dniach.

Przeczytaj także: