Osoba bezrobotna a rozliczenie podatkowe PIT

 
Osoba bezrobotna a rozliczenie podatkowe PIT

Osoby szukające pracy, szczególnie pozostające na długotrwałym bezrobociu, często mają wątpliwości, czy powinny rozliczać się z fiskusem. Odpowiedź na to pytanie jest uzależniona od kilku czynników. Sprawdź, czy jako bezrobotny powinieneś wypełnić PIT-37.

 

Czy bezrobotni rozliczają PIT?

 

Rozliczenia PIT dokonują osoby, które w danym roku uzyskiwały przychody, niezależnie od tego, czy są zatrudnione, prowadzą własną działalność, mają status osoby bezrobotnej itd.

 

Kiedy bezrobotny uzyskuje przychody? Niepracujący zarejestrowani w powiatowym urzędzie pracy mają prawo do różnych form wsparcia, również finansowego. Od niektórych świadczeń pieniężnych powinien być odprowadzany podatek dochodowy od osób fizycznych, a od innych nie.

 

Zasiłek dla bezrobotnych a PIT

 

Rozliczyć się z urzędem podatkowym muszą przede wszystkim te osoby, które korzystają z prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Urząd pracy wystawia osobie pobierającej zasiłek PIT-11 w podaje związaną z tym informację. Na jego podstawie bezrobotny wypełnia własne rozliczenie podatkowe (np. PIT-37). Informacja o świadczeniu musi zostać podana nawet wówczas, jeśli jego wysokość nie przekroczyła kwoty wolnej od podatku.

 

Warto pamiętać, że obecnie podatnik nie musi już wypełniać PIT-u samodzielnie, wystarczy, że przygotowany przez fiskus dokument zatwierdzi lub poprawi za pośrednictwem platformy podatki.gov.pl. Jeśli tego zaniecha, zeznanie 30 kwietnia zostanie przyjęte automatycznie jako poprawne.

 

Bezrobotny bez zasiłku a PIT

 

Czy konieczne jest rozliczenie PIT-u bezrobotnego bez zasiłku? Zgodnie z art. 21. pkt 102. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma takiego obowiązku, nawet jeśli uzyskał „zwrot kosztów (…) z tytułu:
a) przejazdu do miejsca pracy,
b) przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne,
c) przejazdu do miejsca odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
d) przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych,
e) zakwaterowania w miejscu pracy lub miejscu odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych,
f) przejazdu na egzamin”.

 

Opodatkowaniu nie podlega również (pkt 118.) „wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych, z tytułu:
a) studiów podyplomowych,
b) szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych,
c) egzaminów lub licencji,
d) badań lekarskich lub psychologicznych,
e) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
– otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”.

 

Zwolnione z podatku są też
• „świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych” (pkt 128.);
• „jednorazowe środki przyznane na podjęcie działalności” (pkt. 212.).

 

Więcej artykułów "Utrata pracy"

Polecane oferty