Rejestracja jako bezrobotny – jak to wygląda w Polsce w przypadku cudzoziemców?

 
Rejestracja jako bezrobotny – jak to wygląda w Polsce w przypadku cudzoziemców?

Wiele mówi się o ułatwianiu procedur zatrudnienia obcokrajowców w Polsce. Co jednak, jeśli cudzoziemiec utraci pracę? Czy pozwolenie na pracę w Polsce przepada? Czy taka osoba może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotna? Czy zezwolenie na pracę cudzoziemca i jego pobyt w naszym kraju zostanie cofnięte?

 

Utrata pracy przez obcokrajowca a dalszy pobyt

 

W dokumencie znajdującym się na stronie Urzędu do spraw Cudzoziemców pt. Pouczenie dla cudzoziemca o zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach dowiadujemy się, iż „Cudzoziemiec przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jest obowiązany powiadomić pisemnie wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w ciągu 15 dni roboczych, o utracie pracy u któregokolwiek z wymienionych w zezwoleniu podmiotów powierzających wykonywanie pracy (pracodawców). Jeżeli zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udzielił Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców w drugiej instancji, ww. zawiadomienie kieruje się do wojewody, który orzekał w sprawie udzielenia tego zezwolenia w pierwszej instancji”.

 

Owo zezwolenie nie zostanie cofnięte przez 30 dni, jeżeli:
- cudzoziemiec dowiedzie, iż dopełnił obowiązku powiadomienia (o którym mowa w cytacie),
- gdy powiadomienie nie dotrze do wojewody z powodów niezależnych od cudzoziemca.

 

Rejestracja jako bezrobotny daje cudzoziemcowi kilka ważnych przywilejów. Przede wszystkim dostęp do zasiłków, a także usług (np. pośrednictwa pracy czy udziału w szkoleniach) mogących pomóc w znalezieniu kolejnego pracodawcy gotowego na zatrudnienie cudzoziemca.

 

Rejestracja cudzoziemca w Urzędzie Pracy – na jakich zasadach?

 

Cudzoziemcy w Polsce po utracie pracy mogą uzyskać status bezrobotnego. Rejestracja w PUP będzie możliwa dla:
- obywateli Unii Europejskiej, EOG, Konfederacji Szwajcarskiej,
oraz cudzoziemców, którzy:
- mają status uchodźcy,
- mają zezwolenie na pobyt stały,
- mają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
- mają zezwolenie na pobyt czasowy, związany z okolicznościami opisanymi w Ustawie o cudzoziemcach: w celu wykonywania pracy w zawodzie, w którym wymaga się wysokich kwalifikacji, w celu przeprowadzenia badań naukowych, w związku z posiadanym zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego UE w innym państwie UE, ze względu na to, że zamierzają w Polsce wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą, podjąć bądź kontynuować studia, szkolenia zawodowe, albo wykażą inne okoliczności uzasadniające pobyt w Polsce,
- posiadają w Polsce zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany,
- korzystają w Polsce z ochrony czasowej lub uzupełniającej,
- mają zgodę na pobyt czasowy (którym mowa w art. 114 ust. 1 albo art. 126 ust. 1 Ustawy o cudzoziemcach), przy spełnieniu warunku, iż bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotni byli w Polsce zatrudnieni nieprzerwanie przez co najmniej 6 miesięcy,
- mają wizę wydaną w celu wykonywania pracy w Polsce (tu znów warunek zatrudnienia minimum 6 miesięcy),
- są członkami rodziny obywateli UE, państw EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej, towarzyszącymi im na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- są członkami rodzin obywateli polskich, gdy: mają zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce albo przebywają w Polsce na podstawie umieszczonego stempla w paszporcie, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia (na pobyt stały, czasowy, pobyt rezydenta) w terminie i bez braków formalnych, jeżeli przed złożeniem tego wniosku mieli zezwolenie na pobyt czasowy.

 

Jeżeli cudzoziemiec nie posiada żadnego z tych tytułów, może również sprawdzić, czy nie przysługuje mu prawo do zarejestrowania się w urzędzie jako osoba poszukująca pracy.

 

W Polsce jest coraz więcej pracy dla obcokrajowców. Osoby poszukujące personelu często nie mogą znaleźć kandydatów wśród Polaków, kierują się wtedy w stronę cudzoziemców. Zatrudnienie Ukraińców, Nepalczyków czy innych obywateli spoza Polski pozwala wypełnić braki w kadrach.

 

Źródło: zielonalinia.gov.pl

 

Więcej artykułów "Utrata pracy"

Polecane oferty