Wybrana kategoria

Zwolnienie dyscyplinarne musi się zaleźć w świadectwie pracy

2019-11-05

Świadectwo pracy jest dokumentem przekazywanym podwładnemu, z którym rozwiązywany jest stosunek pracy. Zawiera szczegółowe informacje dotyczące dotychczasowego zatrudnienia danej osoby. Wielu pracodawców ma jednak wątpliwości, czy w świadectwie pracy wpisujemy zwolnienie dyscyplinarne lub informację o innym trybie rozwiązania umowy. Wyjaśniamy krok po kroku.

 

Zwolnienie bez wypowiedzenia wpisane do świadectwa pracy

 

Przede wszystkim więc trzeba zaznaczyć, że w świadectwie pracodawca wskazuje, w jaki sposób rozwiązano stosunek pracy. Podaje więc również informację o zwolnieniu. Co więcej, musi wskazać, czy zwolnienie bez wypowiedzenia nastąpiło:

• z winy pracownika (tzw. dysycplinarka),
• bez jego winy,
• czy też to pracownik rozwiązał umowę bez wypowiedzenia.

 

Zwolnienie dyscyplinarne – podstawa prawna w świadectwie pracy

 

Należy również wskazać podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy. W przypadku zwolnienia dyscyplinarnego będzie to art. 52. Kodeksu pracy, w pozostałych dwóch odpowiednio art. 53. i art. 55. Kodeksu pracy.

 

Warto przypomnieć, na czym polega „dyscyplinarka”. Zgodnie z przywołanym art. 52.:

„Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:
1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku”.

 

Co więcej, szef musi wręczyć pracownikowi zwolnienie dyscyplinarne z winy pracownika w ciągu miesiąca od wystąpienia uprawniającej go do tego okoliczności. Jeśli będzie zwlekał dłużej, nawet mimo ewidentnej winy podwładnego, dyscyplinarka nie będzie mogła zostać zastosowana. Zwalniany pracownik może np. zgłosić taką okoliczność do sądu pracy.

 

Ponadto pracodawca, który chce zwolnić zatrudnionego w trybie dyscyplinarnym musi uwzględnić opinię związku zawodowego funkcjonującego w firmie. W przypadku zastrzeżeń organizacja związkowa ma maksymalnie 3 dni na ich zgłoszenie.

 

Zwolnienie dyscyplinarne w świadectwie pracy

 

Informacja o zwolnieniu dyscyplinarnym w świadectwie pracy często komplikuje, jeśli nie zamyka drogi, do jakiejkolwiek innej pracy zwalnianemu pracownikowi. Akta obciążone „dyscyplinarką” mogą sprawić, że kolejna firma nie będzie chciała dać szansy nawet wykwalifikowanemu kandydatowi. Na pewno aplikujący zostanie też poproszony o wyjaśnienia w czasie kolejnej rekrutacji.

 

Od lat organizacje związkowe postulują zatem, by pomijać informację o „dyscyplinarce w świadectwie”, gdyż zbyt mocno godzi w interesy pracownika. Mimo nowelizacji przepisów prawa pracy z 7 września 2019 r., dotyczącej m.in. wydawania świadectwa, zasada głosząca obowiązek podawania informacji o trybie zwolnienia nie uległa jednak zmianie.

 

Przeczytaj także: