Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy

2016-02-23

W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę  pracodawca może wreszcie bez obaw zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do końca okresu wypowiedzenia.

 

Powyższe uprawnienie przysługuje pracodawcy jednostronnie, bez konieczności uzyskania zgody pracownika na to zwolnienie lub choćby uzgodnienia go z nim. Ponadto skorzystanie z tego prawa nie musi być uzasadnione wystąpieniem jakichś szczególnych okoliczności (najczęściej zawinionych przez pracownika). Zaś pracownik zachowuje za ten czas prawo do wynagrodzenia jak za urlop.

 

Wprawdzie zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy było dotychczas stosowane w praktyce, jednakże ze względu na brak podstaw prawnych, wywoływało szereg kontrowersji.

 

W orzecznictwie kwestionowano bowiem samą dopuszczalność jednostronnego (tj. bez zgody podwładnego) zastosowania tego rozwiązania wskazując, iż wykonywanie pracy jest prawem pracownika, któremu odpowiada obowiązek pracodawcy dopuszczenia go do jej wykonywania. W związku z powyższym uznawano, że zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy jest dopuszczalne jedynie za porozumieniem stron, zaś jednostronnie jedynie w uzasadnionych sytuacjach (np. utrata zaufania do pracownika). Nie mniejsze wątpliwości budziła możliwość odwołania takiego zwolnienia. Dotychczas przeważał pogląd, zgodnie z którym pracodawca mógł wycofać oświadczenie w tej kwestii wyłącznie za zgodą pracownika.

 

Wszystkie te dywagacje rozwiewa nowelizacja Kodeksu pracy, na podstawie której zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy przestało być wyjątkiem, a stało się zwykłym uprawieniem pracodawcy, z którego może on korzystać niezależnie od okoliczności. W związku z tym aktualnie może on nie tylko jednostronnie zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy, ale też jednostronnie wycofać się z tej decyzji.

 

Omawiane zmiany weszły w życie 22 lutego 2016 r. 

Przeczytaj także:

Skomentuj