Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy

 
Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy

Zwolnienie z pracy łączy się często z wypowiedzeniem bez świadczenia pracy, dzięki czemu odchodzący z firmy pracownik może od razu szukać nowego zatrudnienia, nie tracąc jednocześnie pensji u dotychczasowego pracodawcy. Zgodnie z Kodeksem pracy w przypadku rozwiązania umowy o pracę (zarówno w przypadku jednostronnego wypowiedzenia umowy przez pracodawcę lub pracownika, jak i rozwiązania umowy za porozumieniem stron) pracodawca może bowiem zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W tym czasie pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 

Odsunięcie pracownika od pracy

 

Pracodawca korzystający z możliwości zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia nie musi w żaden sposób uzasadniać swojej decyzji: może być ona podyktowana interesem firmy (gdy np. pracodawca utracił zaufanie do pracownika) bądź też dobrem pracownika. Ważne jest to, aby w treści dokumentu wypowiedzenia umowy znalazł się zapis o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy z podaniem daty, od kiedy zwolnienie to obowiązuje.

Co do zasady, decyzja o odsunięciu pracownika od pracy w związku ze zwolnieniem go z obowiązku wykonywania zadań służbowych w trakcie okresu wypowiedzenia jest podejmowana przez pracodawcę i z jego inicjatywy. Nie ma natomiast przeciwwskazań, aby pracownik poprosił go o to lub zasugerował mu taką możliwość.

 

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy: wzór


Jak powinno wyglądać zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy? Pracodawca zobowiązany jest przedstawić je podwładnemu w formie pisemnej, w sposób jasny i niewzbudzający wątpliwości co do tego, od kiedy osoba, której umowa ulega rozwiązaniu, nie musi już przychodzić do firmy.

Dokument powinien więc zawierać dokładną datę zwolnienia z obowiązku pracy, przy czym data ta nie musi być tożsama z dniem wręczenia wypowiedzenia. Zdarza się, że pracodawca chce, aby osoba odchodząca z pracy dokończyła jeszcze jakieś zadanie lub była obecna w firmie na czas przekazania wiedzy czy narzędzi nowemu pracownikowi – wówczas zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy może zacząć obowiązywać dopiero po kilku dniach od przyjęcia/wręczenia wypowiedzenia.

Wzór zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy przedstawiamy poniżej.

                                                                                                                                              [Miejscowość, data]
[Dane pracodawcy]                                                                                                           [Dane pracownika]


Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę w dniu …, na podstawie artykułu 362  Kodeksu pracy zwalniam Panią/Pana z obowiązku świadczenia pracy w okresie od … do …

                                                                                                             [Podpis i pieczątka pracodawcy]
Więcej artykułów "Utrata pracy"

Polecane oferty