Dyskryminacja płacowa - definicja, dyskryminacja pracownika 2019-04-18

Dyskryminacja płacowa - definicja


Artykuł 11. § 2. Kodeksu pracy mówi, że: „pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków; dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu”.  Oznacza to, że w żadnym zakładzie nie powinna mieć miejsca sytuacja, w której jeden pracownik jest dyskryminowany.

Czym zatem jest dyskryminacja? Według Internetowego Słownika Języka Polskiego PWN jest to: „prześladowanie poszczególnych osób lub grup społecznych albo ograniczanie ich praw ze względu na rasę, narodowość, wyznanie, płeć itp.”. Jak widać, przyczyn nierównego traktowania jest wiele. W przypadku zatrudnienia możemy wyróżnić między innymi dyskryminację płacową.

 

Dyskryminacja płacowa pracowników


Warto tutaj zaznaczyć, że aby można było określić daną sytuację jako dyskryminację płacową, musimy brać pod uwagę stanowiska, na których wykonywana jest taka sama praca z podobnym wykształceniem, umiejętnościami czy stażem pracy. Obecnie często spotyka się z nieuzasadnioną dyskryminację płacową kobiet. Oznacza to, że osoby płci żeńskiej, zatrudnione na takich samych stanowiskach jak mężczyźni, zarabiają mniej, chociaż posiadają zbliżone kompetencje.

Trzeba także dodać, że zróżnicowanie wynagrodzeń w firmie jest rzeczą jak najbardziej naturalną. Jednak przesłanki, które wpływają na decyzję o wysokości zarobków, muszą być obiektywne i sprawiedliwe. Artykuł 78. Kodeksu pracy stanowi, że: „wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy”.

Sytuacja, w której na danym stanowisku została zatrudniona kobieta i zarabia mniej niż mężczyzna z tym samym doświadczeniem i wykształceniem, jest niezgodna z prawem.

 

Dyskryminacja płacowa pracownika - dyskryminowanie pracownika

 

Co zatem ma zrobić pracownik, który czuje, że został niesprawiedliwie potraktowany? W przypadku wystąpienia dyskryminacji zatrudniona osoba ma prawo ubiegać się o odszkodowanie, które nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie ustalone na dany rok. Jednak trzeba pamiętać, że jeżeli chcemy dochodzić swoich praw, to musimy przedstawić fakty, a nie mówić o swoich domniemaniach. Dlatego, zanim podejmiemy decyzję o skierowaniu sprawy do sądu, warto zorientować się, czy rzeczywiście jesteśmy dyskryminowani pod względem zarobków.

Obecnie wielu pracodawców wprowadza do umów klauzuli poufności dotyczącej wynagrodzeń. Oznacza, że nie można innym pracownikom przekazywać informacji o swoich zarobkach, nawet pod groźbą zwolnienia. Jednak Sąd Najwyższy w wyroku z 26 maja 2011 roku uznał, że ujawnianie wysokości wynagrodzenia w celu przeciwdziałania dyskryminacji płacowej nie może być przyczyną zwolnienia. Jest to spowodowane tym, że klauzula poufności zarobków powinna głównie dotyczyć przekazywania takich danych konkurencji.

Read also:

Comment