Świadectwo pracy – definicja, komu przysługuje, podpis

2019-10-08

Świadectwo pracy – definicja

 

Świadectwo pracy wydaje się pracownikowi odchodzącemu z firmy, któremu wygasła lub z którym została rozwiązana umowa o pracę. W dokumencie zawarte są najważniejsze informacje dotyczące zatrudnienia.

 

Okazanie zaświadczenia o pracy z poprzedniej firmy często jest wymagane w procesie rekrutacji, gdyż pozwala zweryfikować doświadczenie i kwalifikacje potencjalnego pracownika. Szczególny nacisk na ten dokument kładą instytucje publiczne.

 

Wydanie świadectwa pracy – przepisy

 

Treść świadectwa pracy nie może być dowolna. Kwestię tę regulują przepisy Kodeksu pracy.

 

Zgodnie z art. 97. §2. powinny znaleźć się w nim informacje dotyczące:
• okresu i rodzaju wykonywanej pracy,
• zajmowanych stanowisk,
• trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,
• inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego,
• wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

Na żądanie pracownika w dokumencie tym pracodawca podaje również informację o wynagrodzeniu (jego wysokości i składnikach), a także kwalifikacjach uzyskanych przez podwładnego w czasie pracy w firmie.

 

Sprostowanie świadectwa pracy

 

Jeśli treść dokumentu budzi wątpliwości pracownika, to w ciągu 14 dni od otrzymania dokumentu może zwrócić się do pracodawcy o sprostowanie zawartych w nim informacji.

 

Gdy wniosek zostanie odrzucony, zainteresowanemu przysługuje prawo do zwrócenia się w tej sprawie do sądu pracy. Pracownik również ma na to 14 dni. Podstawą do wniesienia sprawy do sądu może być też niezawiadomienie pracownika o odmowie sprostowania.

 

Warto też pamiętać, że jeśli w wyniku błędu w świadectwie pracy poniosło się szkodę, można później domagać się odszkodowania z tego tytułu.

 

Kto może podpisać świadectwo pracy?

 

Wydawanie świadectwa pracy jest obowiązkiem pracodawcy. Wręczane jest w ostatnim dniu trwania umowy do rąk własnych pracownika lub osoby przez niego upoważnionej. Gdy nie jest to możliwe, należy przesłać dokument pocztą lub przekazać w inny sposób w terminie do 7 dni po ustaniu stosunku pracy.

 

Jeśli pracodawca nie dotrzyma tego terminu, to naraża się na konieczność wypłaty odszkodowania na rzecz pracownika. Przysługuje ono w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy (z powodu braku świadectwa), jednak nie dłużej niż za 6 tygodni (art. 99. Kodeksu pracy).

 

Świadectwo pracy – komu przysługuje?

 

Prawo do otrzymania świadectwa pracy mogą mieć nie tylko zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony, ale także pracownicy, których wiążą umowy czasowe. Ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych (art. 18a) nakłada na agencję pracy tymczasowej obowiązek wystawienia i wydania świadectwa pracownikowi za łączny okres zatrudnienia i kolejne umowy, zawarte w czasie nie dłuższym niż 12 miesięcy.

 

Inaczej przedstawia się sytuacja osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Regulowane są one bowiem przez przepisy Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu pracy. Dlatego pracodawca nie podlega w tym przypadku obowiązkowi wystawienia świadectwa. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy-zlecenia czy o dzieło mogą się jednak zwrócić do przełożonego o wydanie zaświadczenia, które będzie potwierdzać fakt wykonywania pracy na rzecz danej firmy i zawierać inne istotne informacje.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj