Wybrana kategoria

Urlop bezpłatny a stan zatrudnienia

2019-12-06

Urlop bezpłatny może być udzielony, gdy pracownik wykorzystał już wszystkie przysługujące mu dni urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym (lub zamierza je wykorzystać w innym terminie), i z jakichkolwiek przyczyn potrzebuje dodatkowych dni wolnych. Podstawą prawną udzielenia urlopu bezpłatnego są zapisy w rozdziale II, Art. 174 Kodeksu pracy „Urlopy bezpłatne”, regulujące kwestie związane z udzielaniem takich urlopów oraz obowiązki leżące po stronie pracownika i pracodawcy.

 

Powody urlopu bezpłatnego

 

Pracownik może wnioskować o bezpłatny urlop w pracy w dowolnym celu, zarówno prywatnym (jak np. konieczność opieki nad chorym członkiem rodziny, dodatkowy wypoczynek, dłuższy wyjazd), jak i zawodowym: można wnioskować o taki urlop w celu wykonywania pracy dla innego pracodawcy. Warunkiem otrzymania urlopu bezpłatnego jest złożenie pisemnego wniosku do pracodawcy z podaniem terminu urlopu (nie trzeba podawać uzasadnienia). Pracodawca nie ma jednak obowiązku wyrażać zgody: może wyjaśnić, dlaczego nie zgadza się, aby we wskazanym okresie pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym lub zasugerować mu inny zakres dat.

 

Urlop bezpłatny: długość, składki

 

Długość urlopu bezpłatnego nie jest ustawowo limitowana: o ile pracodawca wyrazi zgodę na nieobecność pracownika we wnioskowanym przez niego okresie, państwo nie ingeruje w to, ile dni taka nieobecność będzie trwała. Jednak w przypadku urlopu bezpłatnego dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą zawrzeć w porozumieniu możliwość odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn istniejących po stronie pracodawcy.

 

Jako że urlop bezpłatny pracownika jest zawieszeniem stosunku pracy, nie wlicza się on do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Tym samym pracownik przebywający na takim urlopie (bez względu na jego długość) przestaje podlegać ubezpieczeniom społecznym – na jego rzecz nie muszą być odprowadzane składki do ZUS ani składka na ubezpieczenie zdrowotne. W efekcie po 30 dniach od momentu rozpoczęcia urlopu pracownik traci możliwość bezpłatnego korzystania z opieki zdrowotnej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracodawca z własnej inicjatywy wysyła pracownika (za jego zgodą) na urlop bezpłatny w celu wykonywania obowiązków służbowych u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu.

 

Urlop bezpłatny a stan zatrudnienia

 

Fakt przebywania przez pracownika na urlopie bezpłatnym nie powoduje zmniejszenia stanu zatrudnienia w firmie. Pomimo że czas ten nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, osoba przebywająca na bezpłatnym urlopie musi zostać uwzględniona w liczbie pracowników na potrzeby ustalenia obowiązku wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. PFRON zobowiązuje bowiem przedsiębiorców zatrudniających minimum 25 osób i nieosiągających wymaganego poziomu zatrudnienia niepełnosprawnych (6% lub 2% ogólnego stanu zatrudnienia w zależności od profilu działalności) do wnoszenia dodatkowych opłat na rzecz funduszu.

 

Szczegółowe zasady oraz wysokość wpłat zostały wyszczególnione na stronie internetowej https://www.pfron.org.pl/.

Przeczytaj także: