Wybrana kategoria

Zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego – co zyskuje pracodawca?

2019-11-29

Osoby niepełnosprawne wciąż borykają się z problemami ze znalezieniem zatrudnienia na wolnym rynku. Problem związany jest m.in. z niewielką wiedzą pracodawców dotyczącą zalet związanych z zatrudnianiem takich pracowników. Firmy często są niechętne, gdyż nie zdają sobie sprawy z tego, że zatrudnienie osoby z grupą inwalidzką daje możliwość skorzystania z atrakcyjnych ulg i przywilejów. Jakie są korzyści zakładu pracy wynikające z zatrudnienia osób niepełnosprawnych?


Dofinansowanie do wynagrodzenia


Finansowe korzyści dla pracodawców z zatrudnienia osób niepełnosprawnych to w dużej mierze niskie koszty zatrudniania. Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne może liczyć przede wszystkim na comiesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia. Jego kwota jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności takiej osoby.

Od kwietnia 2014 roku przysługuje ono w następującej wysokości (za pełen etat):

  •     1800 zł –  pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym,
  •     1125 zł – pracownik o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  •     450 zł – pracownik o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Firma zatrudniająca niewidomego pracownika lub takiego, u którego stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, może liczyć na zwiększenie dofinansowania o 600 zł.

Ustawodawca nakłada jednak pewne limity, których nie może przekroczyć miesięczne dofinansowanie do pensji dla niepełnosprawnych. Jest to 90% całkowitych kosztów płacy, a w firmach zajmujących się działalnością objętą przepisami o pomocy publicznej – 75% tych kosztów.


Zwrot kosztów przystosowania i wyposażenia stanowiska pracy

 

Kolejnym przywilejem jest możliwość uzyskania pomocy finansowej ze środków PFRON na stworzenie miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej – przystosowanie warunków do jej potrzeb. Środki mogą zostać przeznaczone na m.in. przygotowanie pomieszczeń, urządzeń czy zakup odpowiedniego oprogramowania, które ułatwiać będzie wykonywanie codziennych obowiązków.


Pomoc w wysokości nieprzekraczającej 20-krotności przeciętnej płacy w gospodarce przysługuje firmom, które będą zatrudniać niepełnosprawnego przez co najmniej 36 miesięcy (jeśli okres będzie krótszy, a stanowiska nie zajmie inny pracownik – część środków podlega zwrotowi). Oprócz przystosowania stanowiska, dofinansowanie należy się także na jego wyposażenie. W tym przypadku maksymalna wysokość to 15 średnich miesięcznych pensji.

Taka forma pomocy dotyczy każdego stanowiska zajmowanego przez niepełnosprawnego pracownika i przystosowanego do jego potrzeb. Jeśli firma zatrudnia więcej takich osób, to za każdą z nich otrzyma zwrot poniesionych kosztów.

 

Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy


Osoba niepełnosprawnaniekiedy potrzebuje wsparcia w wykonywaniu swojej pracy, co wiąże się z koniecznością zatrudnienia tzw. pracownika służącego mu pomocą. Za poniesione wydatki także można otrzymać zwrot z PFRON. Taka pomoc może dotyczyć czynności ułatwiających zainteresowanemu codzienną komunikację z otoczeniem, a także zadań niemożliwych lub trudnych do wykonania ze względu na niepełnosprawność pracownika.

Kwota zwrotu zależy od czasu poświęcanego osobie niepełnosprawnej. Obostrzenie stanowi warunek, że łączna liczba godzin przeznaczonych tylko i wyłącznie na pomoc nie może przekraczać 20% miesięcznego czasu pracy osoby pomagającej.


Zwrot kosztów szkolenia niepełnosprawnego pracownika


Dopłaty z PFRON to także refundacja do 70% kosztów szkolenia niepełnosprawnego pracownika. Odbywa się to na wniosek pracodawcy, a wysokość zwrotu nie może przekraczać 2-krotności średniej krajowej na osobę. Refundacja obejmuje poniesione w związku ze szkoleniem koszty, m.in.:

  •     koszty usług świadczonych przez osoby prowadzące szkolenie i wszelkich innych osób niezbędnych do jego prawidłowego przebiegu, np. tłumaczy czy opiekunów,
  •     koszty podróży ww. osób oraz uczestników szkolenia,
  •     koszty ich zakwaterowania i wyżywienia,
  •     wydatki na usługi doradcze czy materiały szkoleniowe.

Oprócz wydatków związanych z samym szkoleniem w ramach tej refundacji można uzyskać zwrot kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego za czas, w którym bierze on udział w szkoleniu.

 

Co zyska pracodawca, zatrudniając osobę niepełnosprawną


Szczegółowe informacje o warunkach zatrudnienia dla osoby niepełnosprawnej znaleźć można na stronie www.pfron.org.pl. Na koniec warto podkreślić, że zatrudnienie pracownika z grupą inwalidzką jest nie tylko korzystne finansowo. Osoba z niepełnosprawnością na wielu stanowiskach może być tak samo efektywna, jak w pełni zdrowy pracownik.

Przeczytaj także:

Skomentuj