Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Funkcjonariusz Straży Granicznej

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Mimo wejścia Polski do Unii Europejskiej, a następnie do strefy Schengen, zawód funkcjonariusza straży granicznej nie odszedł w zapomnienie. Jest wręcz przeciwnie – zachodnia granica nie wymaga już ochrony Straży Granicznej w dotychczasowej postaci. Niemniej jednak nadal jednym z najistotniejszych zadań stawianych przed tą formacją, obok ochrony granicy państwowej, pozostaje m.in. ochrona szlaków komunikacyjnych, kontrola legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP, konwojowanie do granicy cudzoziemca, wobec którego wydano decyzję o wydaleniu czy też prowadzenie czynności w celu rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom terroryzmem. Dlatego też rekrutacja nowych funkcjonariuszy dotyczy zarówno  granicy zachodniej, jak i wschodniej, która jest jednocześnie zewnętrzną granicą całej Unii Europejskiej – stąd tak duże znaczenie przywiązuje się do jej zabezpieczenia. Do obowiązków funkcjonariusza straży granicznej należy przede wszystkim ochrona granicy państwowej (w tym przypadku także Unii Europejskiej) oraz zapobieganie popełnianiu przestępstw z nią związanych (przemytu, nielegalnej imigracji, etc.). Codzienna służba strażnika granicznego przekłada się w praktyce na patrolowanie granicy państwowej oraz  kontrolę dokumentów (wiz, paszportów, etc.), bagażu i pojazdów osób przekraczających granicę. W przypadkach bezprawnego usiłowania przekroczenia granicy państwowej funkcjonariusz Straży Granicznej ma prawo użyć środków przymusu bezpośredniego, a w przypadku osób poszukiwanych przez organy ścigania zatrzymać osobę i przekazać prokuraturze lub policji. 


WYMAGANIA

Osoby zainteresowane służbą w charakterze Strażnika Granicznego muszą liczyć się z koniecznością spełniania licznych formalnych wymogów kwalifikacyjnych, w tym testów sprawnościowych, testów z wiedzy ogólniej, języka obcego czy badania poligrafem potocznie zwanym „wykrywaczem kłamstw”. W procesie rekrutacji bada się przeszłość kandydatów pod kątem spełnienia warunków przyjęcia do służby, sprawdza się także, czy dana osoba nie popadła w konflikt z prawem, nie była karana i czy posiada nieposzlakowaną opinię. Do służby ubiegać mogą się kandydaci, którzy ukończyli co najmniej szkołę średnią (matura nie jest wymagana). W służbie przydatna jest znajomość języków obcych – przynajmniej angielskiego, lecz preferowane są osoby władające także językiem narodowym państwa ościennego na poziomie przynajmniej komunikatywnym. Znajomość adekwatnych przepisów prawnych i umiejętność obsługi komputera jest także mile widziana.


WARUNKI PRACY

Miejscem służby Strażnika Granicznego jest terytorium całego kraju. Najczęściej jednak Strażników Granicznych spotkamy w bezpośredniej bliskości granicy państwa, w portach morskich i lotniczych i na przejściach granicznych. Strażnik kontroluje dokumenty i rzeczy przewożone przez granicę w poszukiwaniu przedmiotów lub substancji niebezpiecznych lub nielegalnych. 


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Strażnik graniczny jest funkcjonariuszem państwowym.


ZAROBKI

Zarobki Strażnika Granicznego kształtują się na średnim poziomie 2850 złotych brutto miesięcznie (w trakcie ok 8 miesięcznego kursu) oraz 3899 zł (brutto) po kursie.