CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Mimo wejścia Polski do Unii Europejskiej, a przede wszystkim strefy Schengen, zawód funkcjonariusza straży granicznej nie odszedł w zapomnienie. Jest wręcz przeciwnie – zachodnia granica nie wymaga już ochrony Straży Granicznej, dlatego też rekrutacja nowych funkcjonariuszy dotyczy granicy wschodniej, będącej jednocześnie wschodnią granicą całej Unii Europejskiej – stąd tak duże znaczenie przywiązuje się do jej zabezpieczenia. Do obowiązków funkcjonariusza straży granicznej należy przede wszystkim zabezpieczanie granic kraju (w tym przypadku także Unii Europejskiej), oraz zapobieganie popełnianiu przestępstw z nią związanych (przemytów, nielegalnej imigracji, etc.). Codzienna praca strażnika granicznego przekłada się w praktyce na kontrolowanie dokumentów (wiz, paszportów, etc.), bagażu i pojazdów osób przekraczających granice. W przypadkach bezprawnego usiłowania jej przekroczenia, funkcjonariusz straży granicznej ma prawo odmówić wstępu na terytorium kraju, a w przypadku osób poszukiwanych przez organy ścigania zawiadomić o zajściu policję.


WYMAGANIA

Osoby zainteresowane pracą w charakterze strażnika granicznego muszą liczyć się z koniecznością spełniania licznych formalnych i nieformalnych wymogów kwalifikacyjnych, w tym szczególnie uciążliwych testów sprawnościowych, czy badania wykrywaczem kłamstw. W procesie rekrutacji bada się przeszłość kandydatów, powiązania rodzinne, sprawdza się także, czy dana osoba nie popadła w konflikt z prawem, nie była karana, lub uzależniona od alkoholu czy narkotyków. Preferowani są kandydaci, legitymujący się dyplomem ukończenia uczelni wyższej, na kierunku ekonomicznym, prawie lub administracji, informatyce, czy europeistyce. Niezwykle istotną kwestią jest znajomość języków – przynajmniej angielskiego, lecz preferowane są osoby, władające także językiem narodowym państwa ościennego na poziomie przynajmniej komunikatywnym. Znajomość adekwatnych przepisów prawnych i umiejętność obsługi komputera będzie także wymagana.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy strażnika jest oczywiście przestrzeń przejścia granicznego. Strażnik kontroluje dokumenty i rzeczy przenoszone przez granicę w poszukiwaniu przedmiotów lub substancji niebezpiecznych, lub nielegalnych.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Strażnik graniczny jest funkcjonariuszem państwowym.


ZAROBKI

Zarobki strażnika granicznego kształtują się na średnim poziomie 3000 złotych brutto miesięcznie.