Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Majster

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Majster to osoba o najwyższym stopniu wykształcenia zawodowego w danej gałęzi rzemiosła. Odpowiada za rozdzielanie zadań i nadzorowanie pracy podległych mu pracowników fizycznych. Musi także dbać o przestrzeganie zasad BHP w miejscu pracy. Szczegółowe obowiązki są uzależnione od branży, w której pracuje, np.:

  • branża budowlana – prowadzenie dokumentacji budowlanej, występowanie do inwestora z sugestiami zmian, nadzór nad terminowością dostaw materiałów i harmonogramem prac budowlanych;
  • branża kolejowo-torowa – organizowanie i nadzór prac torowych i podtorowych, montaż rozjazdów, wymiana nawierzchni toru.

WYMAGANIA

O stanowisko majstra mogą się ubiegać osoby, które ukończyły przynajmniej szkołę zawodową, mają tytuł czeladnika i co najmniej 6-letni staż pracy. W zależności od branży może się pojawić konieczność posiadania szczególnych uprawnień, np. gazowych, elektrycznych itp.

Majster powinien mieć doświadczenie na podobnym stanowisku, praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia robót i nadzorowania pracy innych osób oraz znajomość wymogów technicznych obowiązujących w danej branży. Musi posiadać umiejętności doboru ludzi i zdolności przywódcze, które pozwolą mu efektywnie zarządzać zespołem. Do tego dochodzą takie cechy jak: solidność, dokładność, terminowość.

WARUNKI PRACY

Majster pracuje przede wszystkim w warsztacie, bezpośrednio u klientów albo w miejscu robót, do których został zatrudniony. Jest to w przeważającej części praca fizyczna, gdyż uczestniczy w pracach wykonawczych razem z podległymi mu pracownikami. W trakcie wykonywania obowiązków dba także o bezpieczeństwo załogi oraz służy pomocą mniej doświadczonym robotnikom. Niekiedy jest to także praca biurowa związana z wypełnianiem niezbędnych dokumentów.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Kandydaci na to stanowisko mogą poszukiwać zatrudnienia w firmach z różnych branż, np. budowlanej, sanitarnej, kolejowej, wodno-kanalizacyjnej czy grzewczej. Wybierają je w zależności od posiadanego doświadczenia i kwalifikacji.

ZAROBKI

W Polsce majster może zarobić przeciętnie 2– 4 tys. zł. W przypadku większych firm wynagrodzenia są większe (5–7 tys. zł). Na pracę w nich szansę mają jednak tylko doświadczeni i wykwalifikowani pracownicy.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Majster

zobacz więcej ofert pracy dla Majster