Wybrana kategoria

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Kierownik kasjerów jest odpowiedzialny za koordynowanie i nadzorowanie prac kasjerów, zatrudnionych w markecie. Do codziennych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy kontrolowanie stanu każdej kasy, i weryfikowanie go w oparciu o potwierdzenia zaksięgowanych transakcji. Kierownik jest odpowiedzialny za poprawne zamknięcie kasy każdego spośród stanowisk, a także wyciąganie konsekwencji w przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości. Kierownik kasjerów opracowuje wewnętrzne procedury i normy, mające na celu zmaksymalizowanie wydajności kasjerów, w jego gestii leży zatrudnianie nowych osób na to stanowisko, oraz przygotowywanie okresowego grafiku dla obecnie zatrudnionych kasjerów.


WYMAGANIA

Osoba zainteresowana pracą na stanowisku kierownika kasjerów musi legitymować się wykształceniem średnim lub wyższym, a także wieloletnim doświadczeniem, zdobytym na stanowisku związanym z branżą handlową. Wielokrotnie kierownikiem kasjerów zostają osoby uprzednio zatrudnione na stanowisku kasjerów, odznaczające się długim stażem pracy i osiąganiem ponadprzeciętnych wyników. Kandydaci na stanowisko kierownika kasjerów muszą posiadać zdolności zarządzania kapitałem ludzkim, samoorganizacji pracy własnej i podległego personelu, a także cechy personalne takie jak; odpowiedzialność, zaangażowanie w wypełnianiu powierzonych obowiązków, czy komunikatywność. Umiejętność obsługi komputera, potrzebna do sporządzania bieżących raportów jest także wymagana. Kierownik kasjerów powinien być osobą zorientowaną na osiągnięcie jak najwyższych zysków przez market, w którym został zatrudniony.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy kierownika kasjerów jest obszar marketu. W godzinach pracy kierownik nadzoruje osobiście obsługę kas, sprawdza ich stan i sporządza raporty na potrzeby przełożonych – w tym przypadku dyrektora marketu, lub jego zastępcy.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Stanowisko funkcjonuje oczywiście w marketach na terenie całego kraju.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku rozpoczynają się od kwoty 3000 złotych brutto miesięcznie, w zależności od wielkości obiektu i ilości podległych pracowników.