NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Dziennikarz

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Dziennikarz to osoba, która zbiera oraz analizuje fakty na temat istotnych wydarzeń, zjawisk i następnie przekazuje je opinii publicznej w różnych formach, tj. prasa, radio, telewizja. Charakter pracy zależny głównie od miejsca pracy i tematyki, jaką zajmuje się dziennikarz. Do głównych zadań pracownika tego należy, m.in.: tworzenie treści informacyjnych i merytorycznych zamieszczanych w prasie/mediach, wyszukiwanie źródeł informacji oraz pozyskiwanie atrakcyjnych tematów, dbanie o poprawność merytoryczną materiałów prasowych.


WYMAGANIA

Dziennikarz powinien mieć wykształcenie wyższe humanistyczne (dziennikarstwo, filologia polska, filozofia, politologia, prawo). Powiedzenie, że dziennikarz musi wiedzieć coś o wszystkim i wszystko o czymś, jak najbardziej potwierdza wymagania stojące przed tym zawodem. Ważną kwestią jest też bardzo dobra, praktyczna znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie oraz dobra znajomość języka angielskiego i obsługi komputera (pakiet MS Office). Poza tym pracownik ten musi znać prawo prasowe i autorskie, a także mieć wiedzę na temat procesu wydawniczego oraz wiedzę z dziedziny, jaką będzie opisywał. Profesjonalizm w zawodzie dziennikarza jest fundamentalną sprawą, zgodnie z kodeksem etyki dziennikarskiej – osoba ta musi być obiektywna. Dziennikarz powinien też cechować się, m.in.: dużą komunikatywnością, dużą odpornością psychofizyczną, dokładnością, umiejętnością analitycznego myślenia i selekcjonowania priorytetów, dociekliwością i poczuciem odpowiedzialności za wykonywaną pracę, zdolnością do koncentracji uwagi oraz łatwością formułowania myśli, a także mobilnością, odpornością na stres i umiejętnością pracy pod presją czasu.


WARUNKI PRACY

Miejsce pracy zależy od charakteru pracy - pomieszczenie zamknięte (biuro redakcji) i praca w terenie - zbieranie informacji, tj. spotkania z ludźmi, wyjazdy - odwiedzanie różnych miejsc. Dziennikarz przede wszystkim pracuje indywidualnie, ale też współdziała w grupie, zwłaszcza w przypadku dziennikarzy telewizyjnych. Czas pracy nienormowany - prawie wszyscy dziennikarze to pracoholicy. Wraz z rozwojem internetu w zawodzie tym, mogą pracować osoby niepełnosprawne ruchowo, jedynym przeciwwskazaniem jest poważna wada wzroku. Istnieje możliwość awansu, np. na redaktora naczelnego.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Dziennikarz może pracować, np.: w wydawnictwie, redakcji gazety, redakcji pisma, stacji telewizyjnej/radiowej, a także w portalach internetowych.


ZAROBKI

W zawodzie tym najlepiej zarabia się w stolicy. Średnie wynagrodzenie dziennikarza to od 2 tys. zł - 15 tys. zł i wyżej. Wśród innych dodatków pracownik może otrzymać, np.: telefon komórkowy, laptop, szkolenia.