Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Logopeda

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Praca logopedy polega na pomocy osobom, które z różnych powodów mają zaburzenia mowy utrudniające im komunikowanie się z innymi ludźmi. Ze względu na różne rodzaje zaburzeń logopeda może specjalizować się np. w pracy z osobami jąkającymi się, niesłyszącymi, upośledzonymi, chorymi psychicznie, mającymi trudności w pisaniu i czytaniu itp.

Do zadań logopedy należy wykonanie specjalistycznych badań, analiza wyników, rozpoznanie sytuacji rodzinnej pacjenta, rozpoznanie choroby i stanu zaburzeń oraz ustalenie programu terapii. W codziennej pracy z osobami o zdiagnozowanych zaburzeniach logopeda wiele czasu poświęca właśnie na ćwiczenia, które polegają na usprawnianiu narządów mowy, ćwiczeniach artykulacyjnych, oddechowych, słuchowych, odczytywaniu mowy z ust itp.


WARUNKI PRACY

Logopeda w zależności od specjalizacji może pracować wszędzie tam, gdzie uczą się i przebywają dzieci, młodzież i dorośli wymagający terapii, a w szczególności w poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradni logopedycznej, poradni foniatrycznej, szpitalach, sanatoriach, szkołach i przedszkolach oraz ośrodkach dla dzieci z uszkodzeniem słuchu. Istotnym elementem wyposażenia gabinetu logopedy jest lustro, w którym ćwiczący widzi swoje odbicie.

Logopeda nieustannie pracuje z ludźmi. Oprócz tego pozostaje w kontakcie z rodziną i najbliższymi swoich pacjentów. Gdy zachodzi taka potrzeba logopeda współpracuje ze specjalistami innych dziedzin, jak np. z nauczycielem, neurologiem czy psychiatrą.

Jego praca odbywa się w dni powszednie w stałych godzinach. Logopeda sam planuje swoją pracę i odpowiada za jej wyniki. Praca z dziećmi wymaga od niego pomysłowości i umiejętności zainteresowania przygotowanymi ćwiczeniami. To także jeden z powodów, który wymusza na nim ciągłe dokształcanie i śledzenie zmian w logopedii, a także w dziedzinach pokrewnych jak psychologia czy pedagogika.


WYMAGANIA

Ciągła styczność z ludźmi sprawia, że niezbędną cechą jest umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi. Staje się to nieocenione zwłaszcza w kontaktach z dziećmi, które zawstydzone swoją wadą często trudno namówić do współpracy. Logopeda musi potrafić także przekonać, że żmudna praca, jaką pacjent musi wykonywać poza zajęciami ma sens. Ponadto logopeda powinien być odporny emocjonalnie, przejawiać chęć pomocy innym oraz empatię.

Osoba, która chce leczyć u innych wady mowy sama musi wypowiadać się bezbłędnie. Bardzo ważny jest też dobry słuch, który pozwala wychwytywać wady w mowie pacjentów. Poza tym nie ma wymagań dotyczących stanu zdrowia. Zawód ten mogą uprawiać także osoby niepełnosprawne, choć nie poleca im się pracy z małymi dziećmi ze względu na ich ruchliwość. Podobnie jak w przypadku innych zawodów, gdzie nadmiernie eksploatuje się struny głosowe, istnieje zwiększone ryzyko zapadnięcia na przewlekłe choroby narządu głosu.


WARUNKI PODJĘCIA PRACY

Warunkiem uprawiania zawodu logopedy jest wyższe wykształcenie, najlepiej pedagogiczne o specjalności logopedia. Osoba, która ukończyła inny kierunek również może zostać logopedą, jednak musi ukończyć studia podyplomowe uzyskując dodatkową specjalność – logopedię.

W związku z tym, że w przyjęciu na studia logopedyczne nie obowiązuje górna granica wieku, zawód ten mogą zacząć uprawiać także osoby starsze. W praktyce jednak preferuje się osoby młode, prosto po studiach, gdyż mają one lepszy kontakt z dziećmi i młodzieżą, a to oni stanowią większość pacjentów. Osoby dorosłe lepiej czują się w towarzystwie logopedy bardziej doświadczonego.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Logopeda najczęściej znajduje pracę w placówkach finansowanych z budżetu. Najczęściej są to szpitale, przedszkola, szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne itp. Logopeda może też pracować w prywatnym gabinecie lub nawet otworzyć swój własny. W praktyce z powodów finansowych uprawiający ten zawód starają się łączyć pracę w jednym z wymienionych wyżej ośrodków z prywatną praktyką.


ZAROBKI

Zarobki logopedy zbliżone są do stawek, jakie otrzymują nauczyciele. W stosunku do sytuacji sprzed kilku lat jest poprawa, jednak zarobki nadal nie są imponujące. Stąd logopeda stara się szukać dodatkowych źródeł dochodu, jak choćby poprzez prywatną terapię.