Delegacje krajowe - zasady rozliczania 2018-02-02

Czy pracownik przy podróży służbowej zawsze otrzyma dietę? Jakie zasady obowiązują przy rozliczaniu delegacji krajowej? Prześledźmy najważniejsze zasady co do kosztów podróży służbowej.


Nie tylko dieta


Zasady rozliczania delegacji w stosunku do pracowników sfery budżetowej uregulowane są w rozporządzeniu Ministra Pracy. Pracodawca spoza sfery budżetowej może uregulować zasady rozliczania podróży służbowej w układzie zbiorowym pracy, w regulaminie wynagradzania, w umowie o pracę. Wysokość diet określona przez pracodawcę nie może być jednak niższa niż ta określona w rozporządzeniu. Natomiast jeśli zatrudniający nie zdecyduje się na wprowadzenie własnej regulacji co do rozliczenia delegacji, wówczas zastosowanie znajdą przepisy rozporządzenia odnośnie pracowników budżetówki.


Z tytułu podróży służbowej krajowej pracownikowi przysługują diety oraz zwrot kosztów:

 

 • przejazdów;
 • dojazdów środkami komunikacji miejscowej;
 • noclegów;
 • innych niezbędnych udokumentowanych wydatków określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb (chodzi tu np. o opłatę za bagaż, przejazd płatnymi drogami i autostradami).

 

Dieta przy podróży powyżej 8 godzin

 

Co do zasady pracownikowi w podróży krajowej przysługuje również dieta z tytułu zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30 zł na dobę.


Ważne
Dieta nie przysługuje jeśli podróż służbowa jest krótsza niż 8 godzin, a także jeśli pracownik otrzymuje bezpłatne wyżywienie lub jest delegowany do miejscowości stałego lub czasowego pobytu.


 

Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego w następujący sposób:

 

 • od 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety,
 • ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

 

jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

 

 • do 8 godzin - przysługuje 50% diety,
 • ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

 

Jeżeli pracownik ma zapewnione bezpłatne częściowe wyżywienie, dieta ulegnie odpowiednio zmniejszeniu przy założeniu, że:

 

 • śniadanie stanowi 25% diety;
 • obiad 50% diety
 • kolacja 25% diety.


Nocleg do 600 zł za dobę


Za nocleg podczas podróży krajowej przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety tj. 600 zł. Pracodawca może też wyrazić zgodę na wyższe koszty noclegu. Pracownik, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedstawi rachunku za nocleg, otrzyma ryczał w wysokości 150% diety tj. 45 zł. Ryczałt za nocleg przysługuje jeśli nocleg trwa co najmniej 6 godzin pomiędzy 21 a 7. Natomiast ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej wynosi 6 zł (20% diety).


Pracownikowi przebywającemu w podróży krajowej trwającej co najmniej 10 dni przysługuje zwrot kosztów przejazdu w dniu wolnym od pracy, środkiem transportu określonym przez pracodawcę, do miejscowości pobytu stałego lub czasowego i z powrotem.


Na rozliczenie delegacji pracownik ma 14 dni


Po zakończeniu podróży służbowej pracownik dokonuje jej rozliczenia nie później niż w terminie 14 dni. W tym celu przedstawia rachunki, faktury lub bilety potwierdzające poszczególne wydatki; nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami. Jeżeli przedstawienie dokumentu nie jest możliwe, pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.

Przeczytaj także:

Skomentuj