Wybrana kategoria

Limit umów na czas określony: kiedy dostaniesz stałą umowę?

2020-01-20

Umowa o pracę daje ochronę wynikającą z Kodeksu pracy. Sprawdź, ile wynoszą limity umów na czas określony oraz kiedy należy ci się umowa na stałe.


Limit umów terminowych

 

Umowę o pracę można zawrzeć na okres próbny, na czas określony i nieokreślony.


Na wstępie zaznaczmy, że umowy na okres próbny oraz na zastępstwo nie są traktowane przez Kodeks pracy jako umowy terminowe i nie podlegają omawianym limitom. Podobnie jak praca o charakterze dorywczym lub sezonowym, praca przez okres kadencji, a także gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie (czyli jeśli zawarcie umowy służy zaspokojeniu okresowego zapotrzebowania na pracowników). Okres próbny może trwać maksymalnie 3 miesiące. Taką umowę można zawrzeć ponownie, jeśli pracownik ma pełnić inne niż wcześniej stanowisko i po 3 latach od rozwiązania poprzedniej umowy.

W 2016 r. wprowadzono bardzo istotną zmianę chroniącą prawa pracowników, mianowicie limit umów terminowych. Jak stanowi Kodeks pracy, art. 25. § 1.: Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Konsekwencje przekroczenia liczby i długości umów terminowych są opisane w § 3.: Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż okres, o którym mowa w § 1, lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż liczba umów określona w tym przepisie, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu, o którym mowa w § 1, lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Jak zatem wynika z przepisów Kp:
    • umowa na czas określony, która trwałaby dłużej niż 33 miesiące, automatycznie staje się umową bezterminową,
    • można zawrzeć trzy umowy na czas określony, kolejna, niezależnie od zapisów, staje się umową bezterminową.

 

Limit umów na czas określony a przerwa w zatrudnieniu

 

Przerwy pomiędzy kolejnymi umowami terminowymi nie są brane pod uwagę przy wyliczaniu limitów. Sumuje się wszystkie umowy zawarte przez firmę z daną osobą. Dlatego zatrudnienie pracownika – nawet po rocznej czy dwuletniej przerwie – wiąże się dla pracodawcy z koniecznością przestrzegania zasad: 3 umowy na czas określony na łącznie 33 miesiące.

 

Umowy terminowe a zmiana pracy lub stanowiska

 

Ile umów terminowych można podpisać, jeśli zmienia się stanowisko, zakres obowiązków czy warunki pracy? Zmiana stanowiska pracy w obrębie struktur jednej firmy nie zeruje liczby i maksymalnego czasu umów terminowych. Istotne jest bowiem istnienie „tych samych stron stosunku pracy”, a nie jej warunków. Z kolei zmiana pracy i podpisanie umowy z innym pracodawcą dla pracownika zerują licznik umów terminowych. Może się więc zdarzyć tak, że ktoś, kto co dwa lata szuka nowego zatrudnienia, będzie miał przez kilka lat umowę na czas określony.

Przeczytaj także: