Nie będzie więcej przerw

 
Nie będzie więcej przerw

Przepisy prawa pracy gwarantują pracownikom, których czas pracy w danej dobie wynosi co najmniej 6 godzin, prawo do jednej, 15-minutowej przerwy, wliczanej do czasu pracy (a w konsekwencji płatnej). Aktualnie brak jest podstaw prawnych do wydłużenia czasu trwania przerwy lub zwiększenia liczby przerw dla pracowników pracujących np. 8 lub 12 godzin w danej dobie.

 

Stan ten raczej nie prędko ulegnie zmianie, w świetle niedawnego stanowiska MR,PiPS. Resort podkreślił w nim, że przepisy prawa pracy przewidują dłuższe przerwy wliczane do czasu pracy, a także dodatkowe przerwy w pracy, z których mogą skorzystać określone kategorie pracowników ze względu na szczególną ochronę im przysługującą lub warunki wykonywania pracy.

 

Powyższe dotyczy m.in. pracowników młodocianych, dla których przerwa w pracy trwa co najmniej 30 minut, gdy ich dobowy wymiar czasu pracy jest dłuższy niż 4,5 godziny oraz pracownic karmiących dzieci piersią, które mają prawo do przerw w pracy w wymiarze 30 minut – jeżeli ich czas pracy obejmuje co najmniej 6 godzin, a jedną taką przerwę – gdy nie przekracza 6 godzin i wynosi co najmniej 4 godziny. W przypadku karmienia więcej niż jednego dziecka długość przerwy wynosi 45 minut.

 

Prawo do dodatkowych przerw w pracy przewidują również przepisy szczególne. Przykładowo pracownikom niepełnosprawnym przyznają przerwę w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek wliczaną do czasu pracy i wynoszącą 15 minut, zaś pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe – co najmniej 5-minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego. MR,PiPS podkreśliło, że każdy pracodawca może ponadto w przepisach wewnątrzzakładowych (tj. układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy) lub umowie o pracę, wprowadzić bardziej korzystne rozwiązania, które mogą polegać zarówno na wydłużeniu czasu trwania przerwy, wprowadzeniu dodatkowej, jak również obniżeniu dobowego wymiaru czasu pracy, od którego uzależnione jest prawo do przerwy (np. 4-ry zamiast 6-ciu godzin). Tym samym resort pracy wskazał, iż nie planuje wprowadzenia zmian w przerwach.


Więcej artykułów "Rynek pracy"

Polecane oferty