Odpowiedzialność dyscyplinarna - co to jest, na czym polega, kary

2019-06-19

Odpowiedzialność dyscyplinarna - co to jest

 

Każdy pracownik musi pamiętać o tym, że jednym z jego obowiązków jest przestrzeganie zasad, jakie zostały zawarte w umowie oraz regulaminach wewnątrzzakładowych. Oznacza to, że na osobach zatrudnionych ciążą pewne rodzaje odpowiedzialności: materialna, porządkowa oraz dyscyplinarna.

 

Odpowiedzialność dyscyplinarna dotyczy osób, które wykonują swoje zadania na zasadzie mianowania. Są to między innymi: urzędnicy państwowi oraz samorządowi, pracownicy służby cywilnej, policjanci czy mianowani nauczyciele.

 

Odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika - na czym polega

 

Ten rodzaj odpowiedzialności służbowej polega na zasadzie winy np. za niewypełnienie obowiązków pracowniczych lub złamanie zasad etyki zawodowej. Przykładem takiego zachowania może być przyjęcie łapówki przez urzędnika państwowego lub policjanta. Rozpoczyna się wtedy wobec danej osoby postępowanie dyscyplinarne, które składa się z 3 etapów:

• postępowania przygotowawczego,
• rozpoznawczego,
• odwoławczego.

 

Pierwsze dwa etapy mają na celu wyjaśnienie zdarzenia. Osoba, wobec której prowadzone jest postępowanie, ma prawo do odwołania od decyzji komisji dyscyplinarnej. Zainteresowany powinien w ciągu 14 dni złożyć apelację (liczonych od dnia wręczenia decyzji).

 

Kara dyscyplinarna

 

Jeżeli postępowanie wykazało naruszenie przepisów lub obowiązków, należy spodziewać się nałożenia kar dyscyplinarnych. Należą do nich: upomnienie, nagana, pozbawienie szansy na awans. W niektórych przypadkach dochodzi do degradacji zawodowej osoby lub zwolnienia z pracy z zakazem wypełniania obowiązków na podobnych stanowiskach w ustalonym okresie. Za najsurowszy wymiar kary uważa się zakaz wykonywania zawodu.

 

Odpowiedzialność dyscyplinarna w policji

 

Według ustawy o policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku: „Naruszenie dyscypliny służbowej stanowi czyn policjanta polegający na zawinionym przekroczeniu uprawnień lub niewykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa lub rozkazów i poleceń wydanych przez przełożonych uprawnionych na podstawie tych przepisów”.

 

Za naruszenie dyscypliny policyjnej uważa się między innymi:

• odmowę wykonania rozkazu lub polecenia przełożonego,
• niedopełnienie obowiązków,
• przekroczenie uprawnień,
• wprowadzenie w błąd przełożonego lub innego policjanta,
• stawienie się w pracy pod wpływem alkoholu,
• utratę broni, amunicji lub legitymacji służbowej,
• utratę materiału dowodowego, który zawiera tajne informacje.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj