Regulamin premiowania - co to jest, wniosek, wzór

2019-07-17

Przyznawanie premii należy do najskuteczniejszych sposobów motywowania pracowników. Niemniej sposób premiowania powinien zostać ujęty w regulaminie bądź innym dokumencie wewnątrzzakładowym.

Regulamin premiowania pracowników – przepisy


Premia jest nieobligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia, który pracodawca może doliczać do pensji podwładnych. Nie może jednak czynić tego wedle własnego uznania (w przeciwieństwie do nagrody, zwanej niekiedy premią uznaniową), ale na podstawie ustalonych wcześniej zasad.

Zasady te nie są ujęte w Kodeksie pracy, lecz mogą zostać zawarte w jednym z dokumentów wewnątrzzakładowych, na przykład umowie o pracę, przepisach dotyczących układu zbiorowego pracy, regulaminie wynagrodzenia czy regulaminie premiowania.

 

Regulamin premiowania - co to jest?


Regulamin premiowania jest to po prostu oddzielny dokument, w którym zostały określone:
    • warunki, jakie muszą być spełnione do uzyskania premii,
    • okoliczności, po zajściu których premia jest zmniejszona lub nieprzyznana,
    • czas jej wypłacania (np. miesięczny, kwartalny, roczny),
    • sposób naliczania (np. procentowy, kwotowy, w zależności od zysku firmy, osiągnięć zespołu, starań pracownika itd.).

 

Regulamin premiowania - wzór


W regulaminie należy podać podstawowe dane dotyczące firmy, a wskazać grupę pracowników, których dotyczyć będzie system premiowania (np. zatrudnionych w konkretnym dziale, na pewnych stanowiskach bądź wszystkich).

Kryteria uzyskania premii powinny być zrozumiałe oraz podane do wiadomości zatrudnionych. Pracodawca z kolei musi pamiętać, że podwładni, którzy spełnią podane w regulaminie wymagania, mają prawo domagać się wypłacenia dodatku.

 

Wniosek premiowy


Ponieważ warunki wypłacania premii są ustalane w regulaminie bądź innym dokumencie, po spełnieniu określonych warunków pracownik nie musi składać wniosku do pracodawcy o wypłacenie należnej kwoty. Niemniej wnioski premiowe stosowane są często w przypadku funkcjonowania w firmie tzw. premii uznaniowych, czyli nagród, o których przyznaniu decyduje przełożony, komisja itd. Wówczas wnioskujący wskazuje w dokumencie, co jego zdaniem uprawnia go do uzyskania nagrody. Może to być na przykład nienaganne wywiązywanie się z pełnionych obowiązków czy wyjątkowe osiągnięcia na polu zawodowym. Przypomnijmy, że pracodawca może rozpatrzyć wniosek negatywnie, gdyż premia uznaniowa nie jest roszczeniowa.

Przeczytaj także:

Skomentuj