Wybrana kategoria

Szkolenie z bhp pracownika obcojęzycznego: w jakim języku je przeprowadzać?

2021-01-13

Znajomość zasad bhp pozwala uniknąć wypadków przy pracy, zachować bezpieczeństwo. Obowiązek organizowania szkoleń w zakresie bhp nakłada na pracodawcę Kodeks pracy. Jak prowadzić je w firmach z międzynarodową kadrą? Co na temat języka, w jakim ma być przekazywana wiedza, mówią przepisy prawa?


Szkolenie bhp w pracy: kto musi je odbyć?

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy są ważne nie tylko w zakładach produkcyjnych, laboratoriach czy innych miejscach, gdzie pracownik narażony jest na kontakt z niebezpiecznymi substancjami. Szkolenie bhp przed rozpoczęciem pracy powinien przejść każdy, niezależnie od tego, czy będzie wykonywał obowiązki zawodowe w biurze, na budowie czy na wysokości.

 

Jednym z podstawowych obowiązków pracy jest, zgodnie z art. 94 Kodeksu pracy: zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Szkolenia możemy podzielić na:

  • szkolenie bhp wstępne odbywa nowo przyjęty pracownik, nim obejmie swoje stanowisko w danym zakładzie pracy;
  • szkolenie bhp okresowe organizowane jest z częstotliwością zależną od rodzaju pracy, jej warunków oraz kategorii ryzyka bhp. Szczegółowe zasady zabrane zostały w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Warto też wiedzieć, kto może być zwolniony ze szkolenia okresowego bhp. Nie jest ono wymagane na niektórych stanowiskach administracyjno-biurowych (art. 2373 Kp). Podstawą do takiego zwolnienia może być także aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w danym okresie u innego pracodawcy bądź przeszkolenie się w ramach innej grupy stanowisk, o ile program szkolenia obejmował zakres obowiązujący na nowym stanowisku pracy.

 

Szkolenie z zakresu bhp dla obcokrajowca: w jakim języku?

 

Ani Kodeks pracy, ani wspomniane rozporządzenie o szkoleniu bhp nie regulują kwestii, w jakim języku należy szkolić obcokrajowca. Niemniej pracodawca nie ma prawa dopuścić do pracy osoby, która nie posiada wymaganych kwalifikacji lub umiejętności i nie zna dostatecznie zasad oraz przepisów bhp. Przed przystąpieniem do pracy pracownik składa podpis na karcie szkolenia. Potwierdzenie, że je odbył, jest dołączane do akt osobowych. Obcokrajowiec niekomunikujący się po polsku szkolenie bhp powinien odbyć w języku, który umożliwi mu przyswojenie omawianego materiału, niekoniecznie ojczystym.

 

Jeśli więc w firmie na co dzień obowiązuje komunikacja w języku angielskim, nie ma przeszkód, by przeprowadzić szkolenie po angielsku bądź w 2 językach, w obecności tłumacza. Zrozumiałe dla pracownika powinno być także oświadczenie, które ma podpisać. Podobnie więc jak w przypadku umowy o pracę – poza polskojęzyczną wersją przedstawić nowo przyjętemu pracownikowi należy przedstawić tłumaczenie w zrozumiałym dla niego języku.

 

Taki obowiązek nakłada na pracodawcę art. 88h Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, od którego jest wymagane posiadanie zezwolenia na pracę, jest obowiązany do: zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej oraz przedstawienia cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenia na język zrozumiały dla cudzoziemca.

 

Przeczytaj także: