Wybrana kategoria

Telepraca: czy pracodawca musi zapewnić pracownikowi sprzęt?

2021-06-18

Jednym ze skutków pandemii w Polsce i zagranicą jest przeniesienie działalności tysięcy biur w tryb zdalny. W związku z tym pojawia się pytanie – czy pracownik wykonujący obowiązki z domu, w ramach telepracy, może korzystać z prywatnego sprzętu, np. laptopa? A może pracodawca ma obowiązek zapewnić mu komputer służbowy?

 

Telepraca – co to?

 

Definicja telepracy pojawia się w Kodeksie pracy – w art. 67.5. do 67.17. Zgodnie z tym aktem, telepraca jest pracą wykonywaną regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (...). Zatrudniony przedstawia wyniki pracy pracodawcy za pomocą komunikacji elektronicznej. Choć istnieją spory co do tego, czy pojęcia pracy zdalnej, home office i telepracy są tożsame, codzienne wykonywanie obowiązków służbowych za pośrednictwem komputera, telefony w domu, udział wideokonferencjach i spotkaniach firmowych online, raportowanie wyników mailowo, przez platformy służące do elektronicznej organizacji pracy – to wszystko nosi znamiona telepracy.

 

Telepraca: co pracodawca musi zapewnić pracownikowi?

 

Pracodawca ma szereg obowiązków związanych z zatrudnianiem telepracownika. Zgodnie z art. 67.11. powinien:

 

1) dostarczyć telepracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania pracy w formie telepracy, spełniający wymagania określone w rozdziale IV działu dziesiątego (Maszyny i inne urządzenia techniczne),
2) ubezpieczyć sprzęt,
3) pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu,
4) zapewnić telepracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi sprzętu
- chyba że pracodawca i telepracownik postanowią inaczej, w odrębnej umowie (...).

 

Pracodawca powinien zapewnić zatrudnionemu warunki pracy umożliwiające wypełnianie poleceń służbowych – na przykład dostarczyć niezbędny sprzęt, jak komputer, telefon czy tablet. Jednak oddzielna umowa może regulować kwestię związaną z korzystaniem przez pracownika z prywatnego sprzętu do celów służbowych.

 

W tym wypadku trzeba pamiętać, że (art. 67.3.):
telepracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości określonej w porozumieniu lub regulaminie (...), lub w umowie (…). Przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu bierze się pod uwagę w szczególności normy zużycia sprzętu, jego udokumentowane ceny rynkowe oraz ilość wykorzystanego materiału na potrzeby pracodawcy i jego ceny rynkowe.

 

Przeczytaj także: