Umowa przyrzeczona - definicja, na czym polega, wzór

2019-07-11

Niekiedy nie od razu dochodzi do podpisania umowy o pracę bądź innego rodzaju kontraktu pomiędzy stronami. Prawo przewiduje możliwość zawarcia pisemnego zobowiązania na przyszłość, między innymi za pomocą tzw. umowy przyrzeczonej. Co to takiego i co grozi za niewypełnienie jej warunków?

Umowa przyrzeczona - definicja


Umowa przyrzeczona ma postać aktu notarialnego, który poświadcza, że zainteresowane strony zobowiązują się do określonych czynności, na przykład przeniesienia prawa własności, współpracy itp. Przy podpisywaniu umowy przyrzeczonej istotne jest ustalenie zgodności jej zapisów z wcześniejszą umową przedwstępną. Ponadto tego rodzaju dokument zawiera ustalenia przyszłej umowy właściwej.

Umowa przyrzeczenia - na czym polega?


Umowa przyrzeczona dla podpisujących ją stron stanowi rodzaj gwarancji. Zabezpieczenie może dotyczyć bardzo różnych kwestii, np. przyszłej transakcji handlowej, zawarcia współpracy bądź podpisania umowy o pracę. Przykładowo, przyrzeczona umowa sprzedaży zobowiązuje kupującego do nabycia produktu czy usługi, a właściciela sklepu do sprzedania tegoż. Powinny się w niej zatem zawierać takie elementy jak przedmiot kupna/sprzedaży, jego cena oraz termin realizacji transakcji.

Z kolei umowa przyrzeczenia dotycząca stosunku pracy to zobowiązanie, w myśl którego pracodawca zobowiązuje się w przyszłości zatrudnić daną osobę. W dokumencie zawiera  się zatem między innymi opis oferowanego stanowiska, zakres obowiązków, rodzaj przyszłej umowy, wysokość wynagrodzenia czy czas pracy.

Umowa przedwstępna a przyrzeczona


Zawarcie umowy przyrzeczonej poprzedza podpisanie umowy przedwstępnej. Kodeks cywilny stanowi: „Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej”.

Co różni te dwie umowy? Przede wszystkim umowa przedwstępna może zostać zawarta przez zainteresowane strony bez konieczności angażowania innych instytucji. Umowa przyrzeczona z kolei musi być poświadczona notarialnie.

Jeśli w umowie przedwstępnej nie został wyznaczony termin zawarcia umowy przyrzeczonej, wówczas może wyznaczyć go jedna ze stron, uprawniona do żądania zawarcia takiej umowy. Na wyznaczenie daty podpisania kontraktu przyrzeczonego zainteresowani mają rok – po tym czasie nie można żądać jej zawarcia.

Umowa przyrzeczona - wzór


Istotne jest, by umowa przyrzeczona zawierała takie elementy jak:
    • tytuł. np. Umowa Przyrzeczona Zawarcia Umowy o Pracę, Umowa Przyrzeczona Kupna-Sprzedaży Domu Jednorodzinnego Przy ul. X w mieście Y, itp.
    • datę i miejsce zawarcia umowy,
    • dane dot. stron umowy,
    • treść zobowiązania,
    • datę wykonania zobowiązania,
    • koszt produktu/usługi (w przypadku kupna-sprzedaży), kwotę wynagrodzenia (gdy chodzi o umowę o pracę),
    • informacje dotyczące dopuszczalnych zmian w umowie właściwej,
    • ustalenia dotyczące rozwiązywania ewentualnych sporów między stronami,
    • informację o tym, kto ponosi koszt sporządzenia aktu notarialnego,
    • wiadomość dotyczącą ewentualnych aneksów do umowy (odpisów aktów własności i in.).

Przeczytaj także:

Skomentuj