Wybrana kategoria

Urząd pracy Piekary Śląskie – formy wsparcia, podnoszenie kwalifikacji, poradnictwo

2021-07-15

Piekary Śląskie są przyjaznym miejscem do życia i pracy. To położenie w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego miasto przyciąga polskich i zagranicznych inwestorów. Rozwój biznesu niewątpliwie ma korzystny wpływ na rynek zatrudnienia, ale warto zastanowić się także nad tym, jak wyglądają statystyki bezrobocia i sytuacja osób poszukujących pracy. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego województwo śląskie od dłuższego czasu odznacza się niską stopą bezrobocia. Niższą wartość tego wskaźnika odnotowuje się jedynie w woj. wielkopolskim.

 

Wg stanu na koniec maja 2021 r. stopa bezrobocia w województwie śląskim wynosiła 4,9%. W woj. wielkopolskim było to 3,7%, natomiast ogólnopolska średnia równała się 6,1%. W Piekarach Śląskich wskaźnik utrzymuje się jednak na wyższym poziomie – w omawianym okresie – 7,8%. Co te wartości oznaczają dla mieszkańców Piekar Śląskich i okolic? Poszukiwanie pracy nie zawsze jest łatwym zajęciem. Wiedzą o tym zarówno absolwenci rozpoczynający karierę, jak i specjaliści, pracownicy z wieloletnim doświadczeniem, którzy muszą odnaleźć na nowo swoje miejsce na rynku pracy. Po wsparcie w aktywizacji zawodowej możemy zgłosić się do Powiatowego Urzędu Pracy. Jak działa PUP obejmujący swoim zasięgiem Piekary Śląskie? Jakie formy wsparcia proponuje i kiedy warto zgłosić się po pomoc do urzędu pracy?

 

Wsparcie dla bezrobotnych w PUP Piekary Śląskie – formy

 

Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich mieści się przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 14. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą zgłaszać się do PUP od pon. do pt. w godzinach 8:00-14:00. Pracodawcy i przedstawiciele instytucji szkoleniowych są z kolei obsługiwani nieco dłużej – od 7:30 do 15:30. Z usług urzędu można i warto korzystać online – za pośrednictwem poczty e-mail – czy też telefonicznie:

 

PUP Piekary Śląskie:

Co PUP Piekary ma do zaoferowania mieszkańcom, którzy mają trudności ze znalezieniem pracy? Na początek warto zaznaczyć, że powiatowe urzędy pracy w całej Polsce realizują zadania wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz.1001 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2001 r. nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami). Rolą PUP jest przede wszystkim łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizacja zawodowa i promocja zatrudnienia. Nacisk na poszczególne cele, a także sposoby ich realizacji jest zawsze kładziony zgodnie z potrzebami mieszkańców danego powiatu, sytuacją na lokalnym rynku pracy.

 

Formy wsparcia oferowane przez urząd pracy Piekary Śląskie to:

 

 • Świadczenia pieniężne

 

W PUP uzyskać można finansową pomoc dla bezrobotnych, którzy spełnią ustawowe warunki i zarejestrują się w urzędzie. Warto wiedzieć, że zasiłek to nie jedyne świadczenie. W urzędzie można wnioskować także o:

– dodatek aktywizacyjny – przysługuje bezrobotnemu, który ma prawo do zasiłku i samodzielnie znalazł zatrudnienie lub podjął zatrudnienie czy pracę zarobkową w wyniku skierowania przez urząd (jeśli wymiar pracy jest niepełny, a wynagrodzenie niższe od minimalnego),
– stypendia dla bezrobotnych w czasie odbywania szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, kontynuowania nauki czy studiów podyplomowych,
– refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną,
– świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
– świadczenie integracyjne,
– bony – na zasiedlenie oraz zatrudnieniowy,
– środki na podjęcie działalności gospodarczej,
– refundację pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego,
– pożyczkę na sfinansowanie kosztów szkolenia,
– ryczałt z tytułu kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu przez bezrobotnego do 30. roku życia, który otrzymał bon stażowy.

 

 • Doradztwo zawodowe w Piekarach Śląskich

 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Piekarach Śląskich można skorzystać również z indywidualnego bądź grupowego poradnictwa zawodowego. Jest ono całkowicie bezpłatne i dostępne dla zarejestrowanych bezrobotnych oraz innych chętnych osób. Specjaliści wspierają w takich kwestiach jak wybór nowego zawodu, planowanie kariery czy rozwoju zawodowego. Doradcy pomogą także w procesie szukania pracy – napisaniu CV i listu motywacyjnego, przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej itd.

 

 • Pośrednictwo pracy

 

To forma wsparcia dla osób bezrobotnych, ale też poszukujących pracy i dla pracodawców, którzy mają braki kadrowe i poszukują nowych członków zespołu. Urzędy organizują bądź współorganizują targi i giełdy pracy. W Centralnej Bazie Ofert Pracy znaleźć można aktualne oferty pracy czy propozycje stażu w Polsce i Europie – baza jest bowiem wspólna, współtworzona przez wszystkie urzędy pracy. PUP może też w niektórych przypadkach skierować bezrobotnego do wykonywania robót publicznych, prac interwencyjnych czy prac społecznie użytecznych.

 

 • Podnoszenie kompetencji zawodowych w PUP Piekary Śląskie

 

Osoby, które nie znajdują pracy w Piekarach Śląskich, mogą pomyśleć o doszkoleniu się, podniesieniu kwalifikacji. Z takim planem również warto zgłosić się do PUP. Urząd ma do zaoferowania – w zależności od potrzeb bezrobotnego i kryteriów, jakie dana osoba spełnia – m.in. staże, szkolenia, przygotowanie zawodowe dorosłych czy trójstronne umowy szkoleniowe. Warto skontaktować się z pracownikiem urzędu i sprawdzić, jakie mamy opcje. Podnoszenie kwalifikacji albo przebranżowienie mogą być szczególnie korzystne dla osób, które reprezentują jeden z zawodów nadwyżkowych. Przedstawiciele tych profesji muszą liczyć się z dużą konkurencją w procesie rekrutacji bądź niewielką liczbą dostępnych ofert. Zgodnie z badaniem Barometr zawodów 2021 r. w Piekarach Śląskich jest 6 grup zawodów nadwyżkowych:

 • architekci krajobrazu,
 • archiwiści i muzealnicy,
 • filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy,
 • gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy,
 • socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych,
 • specjaliści technologii żywności i żywienia.

Dobra wiadomość jest jednak taka, że w mieście wskazano o wiele więcej zawodów deficytowych. Praca w Piekarach Śląskich od zaraz czeka m.in. w branży budowlanej, TSL, gastronomii, branży beauty, zakładach produkcyjnych.

 

Projekty i programy aktywizacji zawodowej w Piekarach Śląskich

 

Fundusze unijne to ogromne środki finansowe, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego Polski, poprawy jakości życia mieszkańców. Jednym z takich funduszy jest EFS, czyli Europejski Fundusz Społeczny, mający za cel walkę z bezrobociem i wykluczeniem społecznym w krajach członkowskich UE, aktywizację zawodową i podnoszenie kwalifikacji mieszkańców.

 

W jakich projektach i programach aktywizacji zawodowej przyznane środki wykorzystuje Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich? Aktualnie realizowane przez PUP projekty to:

 

 • „Piekarski POWER”

W ramach projektu 38 osób młodych do 29. r.ż. zostanie skierowanych do prac interwencyjnych i będzie mogło skorzystać z pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Na ten cel przeznaczono 441 534,45 zł , z czego 372 125,23 zł to środki unijne. Realizacja projektu zaczęła się 1 czerwca 2021 r. i potrwa do końca czerwca 2023 r.

 

 • „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Piekary Śląskie (V)”

Kwota dofinansowania to 2 212 016,10 zł. Projekt trwa od początku 2021 r. do końca 2022 r., a jego cel to zwiększenie szansy na pracę w Piekarach Śląskich dla osób do 29. r.ż., szczególnie tych długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach oraz osób z niepełnosprawnością.

 

Przeczytaj także: