Wybrana kategoria

Wzrost zasiłku dla bezrobotnych we wrześniu 2020 roku

2020-12-28

Pomoc finansowa z urzędu pracy jest szczególnie ważna dla wielu osób w czasie pandemii, gdy sytuacja na rynku zatrudnienia jest niepewna i część osób straciło posady w związku z obostrzeniami gospodarczymi. Zasiłek dla bezrobotnych wzrósł od września 2020 r. Ile wynosi teraz i jaką kwotę otrzymają potrzebujący wsparcia bezrobotni w przyszłym roku?

 

Zasiłek dla bezrobotnych: ile dotychczas wynosił?

 

Kwota zasiłku dla bezrobotnych została już podwyższona w czerwcu. W 2020 r. bezrobotni pobierający świadczenie uzyskali 881,30 zł brutto, czyli 763,98 zł netto przez pierwsze 90 dni oraz 692,00 zł brutto / 609,72 zł netto w dalszym okresie pobierania świadczenia.

 

Warto wspomnieć, że w 2020 r. bezrobotni mogli ubiegać się także o dodatek solidarnościowy. Świadczenie w wysokości 1400 zł zostało wprowadzone w ramach tarczy antykryzysowej. Dodatek mogły pobierać osoby, które po 15.03.2020 r. w następstwie pandemii zostały zwolnione/ich umowa wygasła – przysługiwał od 1 czerwca do 31 sierpnia.

 

Wyższy zasiłek dla bezrobotnych od września: o ile wzrośnie?

 

4 czerwca 2020 r. sejm przyjął nową wysokość zasiłku dla bezrobotnych, która obowiązuje od 1 września 2020 r.

Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 72.1):

Wysokość zasiłku wynosi:
1) 1200 zł miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku;
2) 942,30 zł miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

 

Ile faktycznie trafia do portfela bezrobotnych w Polsce? Od września kwota netto wynosi:

  • 1025,00 zł przez pierwsze 90 dni rejestracji bezrobotnych,
  • 814,49 zł w dalszym okresie pobierania świadczenia.

Zasiłek dla bezrobotnych 2020: warunki

 

Wszystkie podane kwoty dotyczą tzw. pełnego zasiłku (100% świadczenia). W zależności od sytuacji, bezrobotnemu może przysługiwać zasiłek w wysokości 80% lub 120% tej kwoty. Jest to uzależnione od stażu pracy.

 

W przypadku:

  • stażu mniejszego niż 5 lat przysługuje 80% zasiłku (zasiłek pomniejszony),
  • stażu równego 5-20 lat bezrobotny pobiera 100% zasiłku (zasiłek pełny),
  • stażu powyżej 20 lat osoba bezrobotna nabywa prawo do 120% zasiłku (zasiłek podwyższony).

 

Należy pamiętać, że świadczenie pomocowe dla bezrobotnych można pobierać przez 180 lub 365 dni. Prawo do niego nabiera się w dniu rejestracji jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy. Jak otrzymać zasiłek dla bezrobotnych? Każda sytuacja rozpatrywana jest indywidualnie, niemniej 2 podstawowe warunki, jakie muszą być spełnione, by bezrobotnemu mógł zostać przyznany zasiłek to:

  • brak w PUP propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych dla bezrobotnego,
  • w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania łącznie przez okres co najmniej 365 dni bezrobotny był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

 

Przeczytaj także: