Zapotrzebowanie na rynku pracy według zawodów w 2021 roku

 
Zapotrzebowanie na rynku pracy według zawodów w 2021 roku

W 2021 r. największym popytem cieszy się zawód sprzedawcy, informuje Główny Urząd Statystyczny. Kto jeszcze nie musi obawiać się o brak propozycji zatrudnienia? Czytaj dalej i poznaj najbardziej poszukiwane zawody na rynku pracy w Polsce.

 

Informacje dotyczące popytu na przedstawicieli poszczególnych profesji pochodzą z raportu GUS pt. Zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników według zawodów w 2021 r. Popyt na kadrę badano w podmiotach gospodarki narodowej zatrudniających co najmniej jedną osobę. Twórcy badania wykorzystali krajową Klasyfikację Zawodów i Specjalności, w której wyodrębnia się wielkie, duże, średnie i elementarne grupy zawodowe, zawody i specjalności (w zależności od stopnia ogólności i specjalizacji). Przykładowo wielką grupą zawodową są specjaliści, dużą – specjaliści ds. zdrowia, średnią – lekarze, elementarną – lekarze nefrolodzy, specjalnością – lekarze nefrologii dziecięcej.

 

Ogólnopolskie badanie GUS odbywa się co 3 lata. Należy oczywiście pamiętać, że zapotrzebowanie na specjalistów może się znacznie różnić w zależności od sytuacji w regionie czy profilu gospodarczego danej miejscowości. Rynek pracy w Rzeszowie różni się od rynku pracy w Łodzi, Gdańsku czy Gliwicach. Dlatego w ocenie popytu na pracowników warto brać brać pod uwagę także prognozę Barometr zawodów, w której uwzględnione jest zapotrzebowanie lokalne.

 

Wróćmy jednak do raportu GUS. Zgodnie z nim w 2021 r. 20% przebadanych jednostek w pierwszym kwartale 2021 r. chciało przyjąć do pracy nową osobę / nowe osoby. Poszukiwanych było około 423,9 tys. pracowników.

 

Poszukiwani pracownicy w I kwartale 2021 roku według:

 

- wielkich grup zawodowych

 

W pierwszym kwartale 2021 r. najczęściej poszukiwani byli robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (22,1% wszystkich poszukiwanych pracowników wielkich grup zawodowych). Na drugim miejscu znajdowały się grupy określane jako pozostałe (20,6%), na trzecim specjaliści (20,1%), na czwartym operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (14,1%).

 

- dużych grup zawodowych


W grupie robotników przemysłowych i rzemieślników, największy był popyt na robotników budowlanych i pokrewnych (z wyłączeniem elektryków) – 43,1% poszukiwanych.

 

Jeśli chodzi o grupę specjalistów, tutaj największe zapotrzebowanie dotyczyło specjalistów do spraw ekonomicznych i zarządzania – 32,1%.

 

Z kolei w wielkiej grupie Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń najbardziej poszukiwani przez pracodawców byli kierowcy i operatorzy pojazdów – 54,4%.

 

- średnich grup zawodowych


Analiza GUS dotycząca średnich grup zawodowych pozwala stwierdzić, że:
(...) w pierwszym kwartale 2021 r. istniało duże zainteresowanie pracownikami sprzedaży w sklepach. Poszukiwani do pracy w tej grupie zawodów stanowili niemal 6% wszystkich poszukiwanych pracowników.

Na drugim miejscu uplasowali się robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni (5,3%), a na trzecim kierowcy autobusów i ciężarówek (5,0%).

 

Co więcej, w raporcie GUS czytamy:

(...) najbardziej szczegółowe ujęcie zawodów pozwala wskazać, że w pierwszym kwartale 2021 r. największy popyt występował na:

 • sprzedawców;
 • magazynierów;
 • kierowców ciągnika siodłowego;
 • kierowców samochodu ciężarowego;
 • pomocniczych robotników budowlanych;
 • pozostałych pracowników obsługi biurowej;
 • pielęgniarki.

-sekcji PKD


Biorąc z kolei pod uwagę sekcje PKD, w ramach których prowadzą działalność podmioty poszukujące pracowników, najwięcej wakatów dostępnych było w przetwórstwie przemysłowym oraz handlu / naprawie pojazdów samochodowych.

 

Struktura planowanych przyjęć pracowników od 1 kwietnia do końca 2021 roku według:


- wielkich grup zawodowych


Zgodnie z prognozą GUS, od II do końca IV kwartału planuje się łącznie 598,7 tys. przyjęć do pracy. Nie dziwi fakt, że struktura planowanego zatrudnienia jest podobna do struktury poszukiwanych pracowników. 20,9% wszystkich planowanych przyjęć dotyczy więc robotników przemysłowych i rzemieślników (na których zapotrzebowanie na rynku pracy było w I kwartale 2021 r. największe). Na drugim miejscu są specjaliści (19,9%), na trzecim grupy określone jako pozostałe (17,7%), a na czwartym – pracownicy usług i sprzedaży (15,9%).

 

- dużych grup zawodowych


W grupie zawodów: Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy planuje się najwięcej przyjęć do pracy w charakterze robotników budowlanych i pokrewnych (z wyłączeniem elektryków) – 42,8% planowanych zatrudnień w tej sekcji).

Z kolei w grupie: Specjaliści spodziewane przyjęcia dotyczą w przeważającej mierze specjalistów określonych jako pozostali – 35,0%, a na drugim miejscu są specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania – 27,2%.

Jeśli zaś chodzi o pracowników usług i sprzedaży, tutaj planuje się przede wszystkim zatrudnienie sprzedawców – 49,3%.

 

Zgodnie z opracowaniem urzędu od II kwartału do końca 2021 r. pracodawcy w Polsce planują zwolnić około 118,1 tys. osób. Twórcy raportu zauważają, że jest to 5-krotnie niższa liczba od liczby planowanych przyjęć w danym okresie. Najwięcej zwolnień prawdopodobnie będzie dotyczyć grupy określonej jako pozostli pracownicy (24,5%), a w drugiej kolejności – specjalistów (23%). Wśród nich planowane są w największej mierze zwolnienia specjalistów nauczania i wychowania (46,9%).

 

Rotacja pracowników jest nieodłącznym zjawiskiem na rynku pracy. Jak wskazują twórcy raportu: jedną z miar planowanej rotacji zatrudnienia może być iloraz liczby planowanych przyjęć oraz liczby planowanych zwolnień. Co ten wskaźnik mówi o zapotrzebowaniu na kadrę w Polsce?

 

Iloraz liczby planowanych przyjęć i liczby planowanych zwolnień w okresie od 1 kwietnia do końca 2021 według:


- średnich grup zawodowych


Zarówno w wielkich, jak i w średnich grupach zawodów planuje się więcej przyjęć do pracy niż zwolnień. Najwyższą wartość ilorazu analizowanych składowych w średnich grupach zawodów uzyskano dla lekarzy – planowane przyjęcia 27-krotnie przewyższają planowane zwolnienia.

 

Z kolei średnie grupy zawodowe, w których na 1 zwolnionego przypada około 20-22 przyjęć to:

 • robotnicy produkcji odzieży i pokrewni,
 • operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji, przetwórstwa i obróbki wykończeniowej metalu,
 • monterzy-elektronicy i monterzy instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
 • analitycy systemów komputerowych i programiści,
 • operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych, z tworzyw sztucznych i papierniczych.

- sekcji PKD


Przewaga planowanych przyjęć nad spodziewanymi zwolnieniami dotyczy wszystkich sekcji PKD. Największa różnica na korzyść przyjęć spodziewana jest w sekcji informacja i komunikacja – tu na jedno planowane zwolnienie spodziewanych jest mniej więcej 11 przyjęć. Na drugim znalazło się administrowanie i działalność wspierająca, dalej przetwórstwo przemysłowe, zakwaterowanie i gastronomia oraz budownictwo.

 

- regionów


Według prognozy we wszystkich województwach planuje się więcej przyjęć do pracy niż zwolnień, przy czym zauważalna jest tendencja zgodnie z którą największa różnica występuje w części północno-zachodniej kraju, a najmniejsza w południowo-wschodnich województwach.

 

Jak informuje GUS, najwyższa, bo około 6-krotna przewaga planowanych przyjęć do pracy nad zwolnieniami wystąpiła w regionie małopolskim i wielkopolskim.

 

Jak zauważają sami twórcy opracowania, w raporcie zostały zilustrowane pewne tendencje widoczne na rodzimym rynku pracy. Tego typu zestawienia (podobnie jak Barometr zawodów) mogą być pomocne na przykład do szukania w rozwiązań dla wciąż widocznego w Polsce problemu niedopasowania popytu i podaży pracy według struktury zawodów. Konieczne są dalsze badania w tym zakresie, dopasowanie np. programów uczelni, łatwiejszy dostęp do wejścia na pewne ścieżki zawodowe, popularyzacja zawodów technicznych czy zachęcanie do wyboru szkół branżowych.

 

Źródło danych: GUS.

Więcej artykułów "Rynek pracy"

Polecane oferty