Wybrana kategoria

Zasiłek pielęgnacyjny: dla kogo, ile wynosi

2020-01-20

Zasiłek pielęgnacyjny to jedno ze świadczeń rodzinnych. Kto i do jakiej instytucji może złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny? Ile wynosi jego wysokość w 2020 roku?


Zasiłek pielęgnacyjny: komu przysługuje?

 

Zasady przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego określa Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z art. 16. pkt. 1.: „zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji”.

Świadczenie to przysługuje:
• niepełnosprawnemu dziecku,
• osobie niepełnosprawnej powyżej 16. roku życia, jeśli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
• osobie niepełnosprawnej powyżej 16. roku życia, która posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia,
• osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłku nie otrzymują jednak osoby spełniające powyższe warunki, ale:
• umieszczone w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie,
• uprawnione do pobierania dodatku pielęgnacyjnego,
• jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 16., pkt 5., 5a., 6.).

Zasiłek pielęgnacyjny jest jednym ze świadczeń opiekuńczych. Należy do nich też specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne.


Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego


Jeśli chodzi o zasiłek pielęgnacyjny, kwota wypłacana świadczeniobiorcom wzrosła od 1 listopada 2019 r. Do 31 października 2020 r. będzie ona wynosić 215,84 zł miesięcznie. Dla wszystkich uprawnionych świadczenie ma tę samą wartość, nie zależy od kryterium dochodowego.


Zasiłek pielęgnacyjny a dodatek pielęgnacyjny

 

Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to dwa osobne świadczenia, które mimo znaczących różnic, często są mylone. Warto raz jeszcze podkreślić, że wzajemnie się wykluczają – osoba, która pobiera dodatek, nie otrzymuje zasiłku.

Dodatek pielęgnacyjny do świadczeń emerytalno-rentowych otrzymują osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji oraz po ukończeniu 75 lat. Świadczenie to przyznaje ZUS na podstawie decyzji lekarza orzecznika (osobom powyżej 75 lat przysługuje z urzędu). Od 1 marca 2019 r. ma wartość 222,01 zł miesięcznie.

O zasiłek należy wnioskować w urzędzie miasta lub gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (jeśli dana gmina przekazała realizację świadczeń rodzinnych innej jednostce, np. Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, do niej kieruje się wniosek).

Przeczytaj także: