Zatrudnianie dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym 2017-07-18

Zatrudnienie dzieci i młodzieży jest możliwe, ale wyjątkowo i po spełnieniu szeregu warunków. Sprawdźmy jakie rozwiązania w tym zakresie przewiduje Kodeks Pracy.

 

Dzieci do 16 roku życia mogą pracować, ale nie w każdej firmie

 

Zatrudnienie dzieci do 16 roku życia jest dozwolone wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność:

  • kulturalną,
  • artystyczną,
  • sportową,
  • lub reklamową.

Co więcej wymagana jest tu  uprzednia zgoda rodzica (przedstawiciela ustawowego) lub opiekuna tego dziecka, a także zezwolenia właściwego inspektora pracy. Inspektor pracy wydaje zezwolenie na wniosek podmiotu mającego zamiar zatrudnić dziecko.

 

Należy pamiętać, że inspektor odmówi wydania zezwolenia, jeżeli wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych:

  • powoduje zagrożenie dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego dziecka;
  • zagraża wypełnianiu obowiązku szkolnego przez dziecko.

Młodociany przy pracach lekkich

 

Młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Należy tu pamiętać o następujących zasadach:

  • wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy ukończyli co najmniej gimnazjum;
  • przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

Młodociany może być zatrudniony przy tzw. pracach lekkich oraz w celu przygotowania zawodowego.

 

Dziś omówimy szerzej zatrudnienie przy pracach lekkich sprzyjające wakacyjnej pracy. Przede wszystkim praca lekka nie może powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego, a także nie może utrudniać młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego. Wykaz lekkich prac określa pracodawca po uzyskaniu zgody lekarza medycyny pracy. Wykaz ten wymaga zatwierdzenia przez właściwego inspektora pracy. Wykaz lekkich prac nie może zawierać prac wzbronionych młodocianym.

 

Wymiar czasu pracy młodocianego w okresie ferii szkolnych nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Dodatkowo dobowy wymiar czasu pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin.

 

Podstawa prawna:

art. 190 -205 oraz 304 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).

Przeczytaj także:

Skomentuj