Wybrana kategoria

Urlop bezpłatny – kryterium doboru do zwolnień grupowych

2016-06-02

Pracodawca dokonujący redukcji zatrudnienia w ramach zwolnień grupowych może przyjąć, że przebywanie pracownika na długotrwałym urlopie bezpłatnym stanowi kryterium typowania pracowników do zwolnienia.

 

Tak uznał Sąd Najwyższy w jednym z wyroków. W rozpatrywanym przez Sąd stanie faktycznym pracownik zatrudniony na czas nieokreślony od 6 lat przebywał na urlopie bezpłatnym, podczas którego zajmował się m.in. działalnością naukową (był wykładowcą i kierownikiem katedry na jednej z uczelni). Ze względu na trudną sytuację finansową firmy pracodawca podjął decyzję o redukcji zatrudnienia o 10%. W porozumieniu ze związkami zawodowymi ustalił kryteria doboru pracowników do zwolnienia. Wśród nich – obok likwidacji stanowiska pracy i braku kwalifikacji do pracy na innym stanowisku – wymieniono również długotrwałe przebywanie na urlopie bezpłatnym i osiąganie dochodu z innego źródła.

 

Stosując ostatnie dwa kryteria pracodawca wypowiedział umowę o pracę pracownikowi, który od 6 lat przebywał na urlopie bezpłatnym. Podwładny zanegował zasadność zwolnienia, gdyż jego zdaniem pracodawca nie może powoływać się na fakt przebywania przezeń na urlopie bezpłatnym, skoro sam wyraził nań zgodę. W związku z powyższym sprawa trafiła na wokandę sądową, a ostatecznie przed Sąd Najwyższy. Ten zaś uznał korzystanie przez pracownika z długotrwałego urlopu bezpłatnego za dopuszczalne kryterium doboru do zwolnienia. Nie bez znaczenia był również fakt, iż pracownik wykonywał inną pracę zarobkową, zatem utrata pracy była dlań mniej dotkliwa niż dla innej osoby, nieposiadającej dodatkowego źródła utrzymania. Sąd Najwyższy podkreślił ponadto, że powyższe kryterium było stosowane także wobec innych osób. Tym samym więc uznał, że przyjęte przez pracodawcę kryteria doboru pracowników do zwolnienia były obiektywne, sprawiedliwe oraz stosowane wobec wszystkich zatrudnionych, których dotyczyła redukcja zatrudnienia. 

Przeczytaj także: