Wybrana kategoria

Bon na zasiedlenie – podstawowe informacje

2019-10-18

Masz mniej niż 30 lat, szukasz pracy, ale nie możesz jej znaleźć w swojej miejscowości? Czasami dobrym pomysłem jest zatrudnienie się w innym mieście czy województwie. Przysługuje ci przy tym wsparcie finansowe od państwa – bon na zasiedlenie.

 

Dodatek przesiedleńczy

 

Bon zasiedleniowy to nic innego jak środki finansowe, które otrzymuje osoba poniżej 30 roku życia na pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem pracy, innej działalności zarobkowej lub własnej działalności gospodarczej i zamieszkaniem w innej miejscowości niż dotychczas.

 

Bon przyznaje starosta na wniosek bezrobotnego. Zasady korzystania z bonu na przesiedlenie reguluje Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Można go uzyskać w przypadku, gdy (art. 66n):

1) bezrobotny z tytułu wykonywania pracy czy prowadzenia działalności będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;
2) odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka wyniesie co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
3) bezrobotny będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub
będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

 

Bon na zasiedlenie – wniosek

 

Wniosek o bony, w tym również na zasiedlenie, składa się we właściwym urzędzie pracy. Należy pamiętać, że urząd przeznacza na realizację tego świadczenia środki z Funduszu Pracy. Gdy te się skończą, urząd wstrzymuje przyjmowanie wniosków.

 

Bezrobotny chcący skorzystać z dofinansowania musi dostarczyć dwa spośród trzech dokumentów (w zależności od sytuacji), które może pobrać ze strony urzędu pracy:

• wniosek o przyznanie bonu oraz
• oświadczenie o rozpoczęciu działalności gospodarczej lub
• oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia (wypełnia je pracodawca lub osoba przez niego upoważniona).

 

W gotowym wzorze wniosku należy podać dane osobowe, adres zamieszkania, PESEL, numer konta bankowego, a także „uzasadnienie celowości przyznania bonu na zasiedlenie (z uwzględnieniem potencjalnych kosztów)”. Tutaj należy napisać, czy bezrobotny zamierza podjąć zatrudnienie, inną działalność zarobkową czy też własną działalność gospodarczą, a także podać szczegóły dotyczące kosztów przesiedlenia, odległości od pierwotnej miejscowości i innych okoliczności, które mogą mieć znaczenie.

 

Dofinansowanie na relokacje – i co dalej

 

Istotne jest to, że osoba, której przyznano bon migracyjny ma pewne obowiązki z tym związane. Zgodnie z przepisami musi w terminie:

1) do 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 1. pkt 2. (tj. dotyczącego lokalizacji);
2) do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub
zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia
nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej,
przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie stwierdzające ten fakt oraz oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 1. pkt 2.;
3) do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.

 

Jeśli dana osoba nie wywiąże się z wymienionych obowiązków, będzie musiała zwrócić całą kwotę dodatku przesiedleńczego lub jego część, w zależności od okoliczności.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj