Podanie o pracę: funkcjonariusz służby więziennej

 
Podanie o pracę: funkcjonariusz służby więziennej

Rozważasz zatrudnienie się w służbie więziennej? To bardzo specyficzna praca, wymagająca dużej odporności psychicznej, asertywności, komunikatywności i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Nic więc dziwnego, że przed kandydatami stawia się szereg różnorodnych wymagań. Jednym z nich jest przygotowanie podania o pracę. Jak napisać ten dokument? Co trzeba w nim zawrzeć i kiedy należy go przygotować?

 

Podanie o pracę funkcjonariusz służby więziennej – w jakich sytuacjach je sporządzić?

 

Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną. Podlega Ministrowi Sprawiedliwości i posiada własną strukturę organizacyjną. Osoba, chcąca podjąć pracę w zakładzie karnym albo areszcie śledczym, musi spełniać szereg wymagań. Zgodnie z art. 38 Ustawy o służbie więziennej:

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba:
1) posiadająca obywatelstwo polskie;
2) posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej;
3) korzystająca z pełni praw publicznych;
4) która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne
lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany
prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie
przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie
przestępstwo;
6) dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
7) posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Nabór do służby jest otwarty i konkurencyjny, co oznacza, że może zgłosić się właściwie każdy. Kompetencje kandydatów oceniane są najpierw na podstawie dokumentów aplikacyjnych, a potem wybrane osoby (z największą liczb a punktów) przechodzą rozmowę kwalifikacyjną. To jednak dopiero początek drogi do pracy w więzieniu. Wybranych czekają kolejne punkty etapu wstępnego. Są to: test wiedzy, sprawdzenie informacji na temat aplikującego w KRS, test sprawności fizycznej, sporządzenie arkusza oceny kandydata, wyłonienie kandydatów dopuszczonych do dalszej kwalifikacji. Następnie ma miejsce etap sprawdzający, czyli komisje lekarskie. Nabór kończy utworzenie rankingu kandydatów, którzy pozytywnie przeszli poprzednie kroki.

Podanie o pracę jako funkcjonariusz służby więziennej to jeden z dokumentów, które przygotowuje się już na początku tej złożonej i wieloetapowej rekrutacji. Warto więc się postarać i pokazać w treści podania, że jest się idealnym kandydatem.

Podanie o pracę funkcjonariusz służby więziennej – wzór

 

Wiele osób uważa, że podanie o pracę w służbie więziennej to jedynie formalność i lepiej skupić się na trudniejszych wymaganiach. Niemniej nie można tego dokumentu pominąć! Musi on zawierać przede wszystkim wskazanie działu Służby Więziennej i stanowiska służbowego, o które ubiega się kandydat.

Jak przygotować podanie o pracę? Wzór jest bardzo prosty.


Imię i nazwisko kandydata                                                        Miejscowość i data sporządzenia podania
adres
dane kontaktowe
(telefon, e-mail)


        

                                                                                                 Dane Adresata
                                                                                                 (np. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w…)


                                                     Podanie o przyjęcie do Służby Więziennej

Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do służby w Służbie Więziennej na stanowisku…  w Zakładzie Karnym/Areszcie Śledczym (dokładny adres).


                                                                                                      Z poważaniem,
                                                                                                      podpis kandydata


Takie pismo spełni formalne, ustawowe wymagania. Dobrze jest jednak podanie uzupełnić i w rozwinięciu przedstawić swoją motywację, doświadczenie zawodowe oraz kompetencje przydatne w pracy. Co można tu wpisać? Po obowiązkowym wstępie (podanym w powyższym wzorze) warto skupić się na tym, jak umotywować chęć pracy w Służbie Więziennej? Warto opisać swoje wykształcenie i doświadczenie, najważniejsze kompetencje miękkie, które świadczą o tym, że posiada się cechy funkcjonariusza służby więziennej.

Przykład rozwiniętej wersji podania:


Imię i nazwisko kandydata                                                         Miejscowość i data sporządzenia podania
adres:
dane kontaktowe
(telefon, e-mail)

        

                                                                                                  Dane Adresata
                                                                                                 (np. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w…)


                                                      Podanie o przyjęcie do Służby Więziennej

Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do służby w Służbie Więziennej na stanowisku….  w Zakładzie Karnym/Areszcie Śledczym (dokładny adres).

Jestem absolwentem studiów licencjackich na kierunku resocjalizacja. Od 2 lat udzielam się jako wolontariusz w Domu Dziecka w Iławie. Swoją zawodową przyszłość chciałbym związać z pracą w Służbie Więziennej.

Cechuje mnie odpowiedzialność, asertywność, duża odporność psychiczna w sytuacjach stresowych i pracy pod presją czasu. Ponadto jestem osobą komunikatywną, potrafię działać w zespole.

Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.


                                                                                               Z poważaniem,
                                                                                               podpis kandydata

 

Więcej artykułów "Zmiana pracy"

Polecane oferty