CV / ResumeCover letterJob interviewJob changeLoss of jobStudentsLabour marketTopic of the dayList of positionsFor employersMoreChooseCV / ResumeCover letterJob interviewJob changeLoss of jobStudentsLabour marketTopic of the dayList of positionsFor employers

Zasiłek chorobowy – sprawdź, czy ci się należy 2013-01-14

Posiadasz ubezpieczenie zdrowotne? Wypadek w pracy, choroba zawodowa lub inne przyczyny sprawiły, że nie jesteś zdolny do pracy? Poniżej dowiesz się, czy możesz wystąpić o zasiłek chorobowy oraz jak wyliczyć jego wysokość.

 

Duchowni, rolnicy, senatorowie. Oni mogą ubiegać się o zasiłek

 

Zasiłek chorobowy wynikający z ubezpieczenia chorobowego przysługuje pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę, osobom wykonującym pracę nakładczą oraz członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych. O to świadczenie mogą się również ubiegać osoby, które wykonują swoją pracę w ramach umowy agencyjnej oraz umowy – zlecenia. Zasiłek chorobowy przysługuje również duchownym.

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, który przyznawany jest, gdy pracownik jest niezdolny do pracy z powodu wypadku w pracy lub też choroby zawodowej przysługuje wspomnianym wyżej grupom pracowników. Dodatkowo zaś mogą go pobierać m.in. celnicy, osoby posiadające stypendia sportowe oraz posłowie i senatorowie. Jednak zarówno sportowcom, jak i politykom jest on przyznawany w przypadku niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia wypadkowego.

 

Kiedy zasiłek nie przysługuje?

 

Istnieją jednak sytuacje, w których zasiłek chorobowy nie przysługuje. Zakład Ubezpieczeń Społecznych precyzuje listę sytuacji, w których nie ma możliwości przyznania tego świadczenia. Zasiłek chorobowy nie zostanie wypłacony w trakcie trwania urlopu bezpłatnego oraz wychowawczego, w trakcie odbywania przez wnioskodawcę kary pozbawienia wolności. Przyczyną niewypłacenia zasiłku może być również niezdolność do pracy, która wyniknęła z umyślnego przestępstwa lub wykroczenia. Przez pierwsze pięć dni nie dostanie również wsparcia finansowego osoba, u której stwierdzono, że niezdolność do pracy wyniknęła z powodu nadużycia alkoholu. Prawo precyzuje również, że zasiłku nie mogą pobierać osoby, którym zostało udowodnione posługiwanie się sfałszowanym zwolnieniem lekarskim lub też wykonywanie pracy zarobkowej w trakcie trwania tego zwolnienia.

 

Czytaj także: Prawa młodych mam

Porozmawiajmy o pieniądzach

 

Jakich sum w ramach zasiłku możemy się spodziewać? Przepisy określają, że w przypadku przebywania w szpitalu jego wysokość wynosi 70% podstawy wymiaru wynagrodzenia. Osoby wykonujące pracę nakładczą lub odbywające służbę zastępczą mogą oczekiwać w związku ze swoim pobytem w szpitalu świadczenia w wysokości 80% podstawy wymiaru wynagrodzenia.

Miałeś wypadek w miejscu pracy, w drodze do lub z niej? Cierpisz na chorobę zawodową? Twoja niezdolność do pracy przypada na okres ciąży? W takiej sytuacji twój zasiłek chorobowy powinien stanowić 100% podstawy wymiaru (wlicza się do tego również okres pobytu w szpitalu).

Jak wyliczyć zasiłek?

 

Za podstawę zasiłku chorobowego przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie wypłacane przez okres 12 miesięcy przed momentem powstania niezdolności do pracy.
Jeśli osoba ubiegająca się o zasiłek w okresie tych 12 miesięcy przepracowała mniej niż połowę obowiązującego czasu pracy z przyczyn usprawiedliwionych, to przy naliczaniu wysokości podstawy tego świadczenia przyjmuje się wynagrodzenie uzupełnione do pełnej wysokości.

Osobie, która nie pozostaje ze swoim pracodawcą w stosunku pracy, podstawę zasiłku chorobowego wylicza się na podstawie przeciętnego miesięcznego przychodu, od którego opłacana jest składka na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe za okres 12 miesięcy poprzedzający powstanie niezdolności do wykonywania pracy.

 

Nie zawsze musisz czekać

 

Osoba ubiegająca się o zasiłek chorobowy ma do niego prawo po upłynięciu okresu wyczekiwania, którego długość jest zależna od charakteru posiadanego ubezpieczenia. Istnieje również możliwość pobierania zasiłku z pominięciem wspomnianego okresu. Taka możliwość powstaje w sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o zasiłek chorobowy jest absolwentem szkoły wyższej, która w ciągu 3 miesięcy od zakończenia swojej edukacji została objęta ubezpieczeniem chorobowym. Możliwość uzyskania zasiłku bez okresu wyczekiwania mają również ci pracownicy, którzy stali się niezdolni do pracy w wyniku choroby zawodowej lub wypadku w pracy. Nie muszą czekać również osoby, które legitymują się co najmniej 10 – letnim okresem obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego

 

Ile mam czasu?

 

Ten rodzaj zasiłku przysługuje przez czas trwania niezdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 182 dni. Jeśli przyczyną niemożności kontynuowania pracy jest gruźlica, czas ten wydłuża się do 270 dni. Zasiłek w takim wymiarze czasowym (270 dni) przysługuje również ubezpieczonym pracownicom, których niezdolność do pracy przypada na okres ciąży.

 

Czytaj także: Jaki urlop przysługuje pracownikowi?

Read also:

Comment