Wybrana kategoria

Dofinansowanie do wynagrodzeń w przypadku zatrudnienia pracownika 50+

2019-11-26

Osoby po 50. roku życia często napotykają trudności w znalezieniu zatrudnienia. Dlaczego pracodawcy powinni dać im szansę? Czy pracownik 50+ może sprawdzić się równie dobrze, a nawet lepiej niż ktoś młodszy?

 

Zatrudnienie pracownika 50+, korzyści dla pracodawcy

 

Okazuje się, że przyjęcie do pracy kandydata w średnim wieku może mieć sporo zalet. Już sam fakt, że ktoś taki ma zwykle szeroką wiedzę, doświadczenie i znacznie lepszą znajomość branży przemawia na korzyść starszego pracownika. Z powodzeniem może uzupełniać młodszy zespół, a dzięki różnorodności wiekowej efekty pracy będą jeszcze lepsze.

 

Niemniej do wielu firm trafiają przede wszystkim argumenty wskazujące na korzyści ekonomiczne wynikające z podpisania umowy z osobą 50+, a w szczególności – obniżenie kosztu zatrudnienia pracownika. Zachęcić do przyjmowania starszych osób mają dotacje z urzędu pracy, które wspomniany koszt pracownika znacznie redukują.

 

Dofinansowanie wynagrodzeń za zatrudnieniepracownika 50+ obejmuje:
• wynagrodzenie,
• składki na ubezpieczenie społeczne,
• nagrody.

Kwota refundacji nie jest wyższa niż połowa obowiązującego w danym roku minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie.

 

Jak ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń?

 

Pracodawca składa do urzędu pracy wniosek, w którym wskazuje chęć utworzenia miejsca pracy dla osoby po 50. Do wniosku dołącza również odpowiednie zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis (wszystkie formularze można pobrać wprost ze stron urzędów pracy).

 

Istotne jest to, że firma nie może wskazać, którego bezrobotnego chciałaby zatrudnić – wybór należy do PUP-u. Zwrot kosztów odbywa się na podstawie umowy podpisanej między starostą a pracodawcą lub przedsiębiorcą.

 

Refundacja kosztów obejmuje czas:

• 12 miesięcy (zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50-59 lat,
• 24 miesiące (zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 60 lat).

 

Po tym czasie firma jest zobowiązana do tego, by nadal zatrudniać pracownika po 50. roku życia przez okres:
• 6 miesięcy (skierowany pracownik w wieku 50-59 lat),
• 12 miesięcy (skierowany pracownik, który ukończył 60 lat).

 

Wymagania, jakie pracodawca musi spełnić

 

O dofinansowanie na zatrudnienie pracownika po 50. roku życia może starać się jedynie takie przedsiębiorstwo, które m.in. nie ma problemów finansowych, zaległych zobowiązań skarbowych, dla ZUS-u, na rzecz Funduszu Pracy i in., nie wstrzymuje się z wypłacaniem wynagrodzeń czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie zwalniało pracowników z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

 

Z możliwości skorzystania z refundacji wyklucza też fakt, że pracodawca lub przedsiębiorca był karany w ciągu ostatnich 2 lat za przestępstwa gospodarcze. Szczegółowe wytyczne i wymogi dla pracodawców można znaleźć na stronach urzędów pracy w zakładce Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj