Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Inspektor Nadzoru

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Inspektor Nadzoru to osoba, która kontroluje zgodność realizowanego projektu budowlanego z obowiązującymi normami, jak również jakość robót i materiałów. Ogólnie rzecz ujmując - prowadzenie inwestycji jest trudne, dlatego dobrym wyjściem dla inwestora jest zatrudnienie specjalisty inspektora nadzoru, który będzie działał w jego imieniu. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: udział w negocjacjach wykonywanie kosztorysów, nadzorowanie realizacji budowy i robót w zakresie zgodności, rozliczanie nadzorowanych zadań inwestycyjnych, prowadzenie korespondencji z wykonawcami w sprawach technicznych, uczestnictwo w odbiorach końcowych. W przypadku wykrycia wad specjalista instruktor nadzoru informuje inwestora i nakazuje poprawę wykonanych elementów, co potwierdza wpisem do, tzw. dziennika budowy. Natomiast, jeśli inspektor zadecyduje, że prowadzone prace prowadzą do zagrożenia – ma prawo je wstrzymać.


WYMAGANIA

Inspektor Nadzoru powinien mieć minimum wykształcenie średnie techniczne, preferowane wyższe (inżynier budowlany) oraz uprawnienia budowlane w specjalności: architektonicznej, technologii i organizacji budowy, konstrukcji budowlanych lub instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych/elektroenergetycznych. Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest złożenie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. Ponadto pracownik ten musi znać dobrze ustawy: kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a także umieć obsługiwać komputer i posiadać prawo jazdy kat. B. Mile widziane jest również 3-5 letnie doświadczenie w budownictwie. Pracownik ten powinien także cechować się, m.in.: komunikatywnością, operatywnością, przedsiębiorczością, zdolnościami mediacyjnymi i analitycznym myśleniem, wyobraźnią przestrzenną, a także umiejętności kierowania kapitałem ludzkim.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy jest biuro oraz praca w terenie budowa. Zawód ten wiąże się z dużym natężeniem kontaktów z ludźmi, przez co mogą wystąpić sytuacje stresujące. Czas pracy zazwyczaj ośmiogodzinny. Praca ta wymaga dobrej kondycji fizycznej i zdrowia, ponieważ zdarza się, że specjalista inspektor nadzoru musi wchodzić na różne kondygnacje budowli. Pracownik podczas przebywania na terenie budowy powinien nosić ubranie robocze, np. kask. Istnieje możliwość rozwoju zawodowego oraz awansu.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Inspektor Nadzoru może być zatrudniony, np.: w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru lub Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru.


ZAROBKI

Wynagrodzenie pracownika tego kształtuje się w średniej krajowej i wyżej. Wśród innych dodatków są, m.in.: laptop, telefon komórkowy, szkolenia, samochód.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Inspektor Nadzoru

zobacz więcej ofert pracy dla Inspektor Nadzoru