Wybrana kategoria

500 plus dla emerytów

2019-12-03

Emerytura 500 plus – charakterystyka


Emerytura 500 + to zwyczajowa nazwa świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, wprowadzonego ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. 2019 poz. 1622). Na czym polega nowe świadczenia dla emerytów? I komu przysługuje?


Komu przysługuję emerytura 500 plus?

 

Nie wszyscy seniorzy mogą skorzystać z tego świadczenia. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dodatkowe 500 zł? Przede wszystkim pieniądze są przeznaczone dla emerytów i niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Liczy się także kryterium finansowe – świadczenie przysługuje jedynie osobom z najniższymi świadczeniami – poniżej 1600 zł ze środków publicznych.


Warunki, jakie trzeba spełnić


Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć do ZUS-u wniosek. Zgodnie z ustawą, by dopełnić formalności, wraz z podaniem trzeba dostarczyć:

  • dokument potwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji (np. orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji czy wydane przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów),
  • w przypadku osób uprawnionych do emerytury i renty zagranicznej lub innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze – dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych.

Osoby, które nie posiadają aktualnego orzeczenia niezdolności do samodzielnej egzystencji, mogą dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku oraz inne dokumenty, istotne przy orzekaniu niezdolności do samodzielnej egzystencji.

 

Zasady przyznawania


Dodatkowe 500 zł otrzymują osoby nieuprawnione do emerytury i renty, bez ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego ze środków publicznych, ale także ci, którzy mają tego typu wsparcie, ale jego kwota brutto nie przekracza 1100 zł miesięcznie. 500 plus dla emerytów i rencistów nie zawsze jednak jest wypłacane w pełnej wysokości. Jeśli dana osoba pobiera rentę, emeryturę albo inne świadczenia, łącznie na kwotę powyżej 1100 zł, ale nie więcej niż 1600 zł, otrzyma uzupełnienie, tak, by łącznie uzyskać 1600 zł. Np. seniorzy, którym przysługuje 1400 zł, otrzymają dodatkowo nie 500, a 200 zł.

Szczegółowe warunki przyznawania świadczenia znaleźć można w ustawie, a także na stronie internetowej ZUS-u oraz w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Przeczytaj także:

Skomentuj