Wybrana kategoria

Aktywność zawodowa osób po 50. roku życia w 2019 roku

2021-05-05

Jak wygląda sytuacja osób w wieku przedemerytalnym i emerytalnym na rynku pracy w Polsce? Czy po 50-ce można znaleźć dobrze płatną i satysfakcjonującą pracę? Główny Urząd Statystyczny opublikował raport dotyczący aktywności zawodowej osób w późnym wieku produkcyjnym oraz w wieku poprodukcyjnym w 2019 r., a zatem tuż przed wybuchem epidemii i wpływem sytuacji epidemicznej na rynek pracy.

 

Ogólny wniosek płynący z przedstawionego przez GUS sprawozdania brzmi: W Polsce w 2019 r. aktywność zawodowa osób powyżej 50. roku życia była mniejsza niż przed rokiem. Zgodnie z raportem w tej grupie wiekowej spadła zarazem stopa bezrobocia, jak i wskaźnik zatrudnienia.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia: ile wyniósł w 2019 roku?

 

W 2019 r. osoby po 50. roku życia aktywne zawodowo – czyli pracujące oraz zarejestrowane jako bezrobotne – stanowiły 33,4% ogółu aktywnych zawodowo. Wskaźnik aktywności zawodowej był o 0,4 p. procentowego niższy niż w 2018 r. Liczba pracujących i szukających pracy ludzi po pięćdziesiątce zmalała o 46 tys.

 

Aktywność zawodowa po 50. roku życia a płeć

 

W sprawozdaniu Głównego Urzędu Statystycznego zanotowano większy spadek liczby aktywnych zawodowo kobiet niż mężczyzn w badanej grupie wiekowej. W 2019 r. kobiet było o 32 tys. mniej niż w 2018 r. Wskaźnik aktywności zawodowej w 2019 r. wynosił zatem:

  • wśród kobiet po 50. – 26,2%,
  • wśród mężczyzn po 50. – 42,5%.

Co wpłynęło na spadek wskaźnika zatrudnienia w 2019 roku?

 

Eksperci GUS wskazują, że to właśnie spadek liczby aktywnych zawodowo kobiet przełożył się na znaczące zmniejszenie się ogółu aktywnych zawodowo osób po 50-ce.

 

W 2019 r. w Polsce pracowało łącznie 4484 tys. osób powyżej 50. roku życia – co trzecia osoba po pięćdziesiątce prowadziła działalność zarobkową. Z raportu płyną wnioski dotyczące ogólnej sytuacji demograficznej i związanych z nimi, spodziewanych zmian na rynku pracy. Twórcy raportu zauważają:

 

W (...) najbliższych latach postępować będą procesy nieuchronnego starzenia się ludności, zmniejszania się zasobów siły roboczej, a także rosnące obciążenie osób w wieku produkcyjnym ludnością w wieku poprodukcyjnym.

W związku z tym: zwiększenie zatrudnienia starszych bezrobotnych oraz ich aktywizacja zawodowa może stanowić kluczowy priorytet polityki rynku pracy.

 

Wiele wskazuje więc na to, że w przyszłości ofert pracy dla seniora może przybywać. 

 

Przeczytaj także: